Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Verksamheten under räkenskapsperioden 15.4.–31.12.2016

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde 25.10 de ägarpolitiska riktlinjerna för Forststyrelsen för åren 2016–2020, vilka hade beretts av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

Riktlinjerna framhäver Forststyrelsens uppgift att sköta den mark- och vattenegendom som är i Forststyrelsens besittning som en helhet i enlighet med statens fastighetsstrategi. Områdesanvändningen planeras enligt naturresursplanerna med målet att uppnå kostnadseffektivitet och största möjliga totala nytta för samhället. Forststyrelsens gemensamma processer och system leds och utvecklas som kostnadseffektiva helheter.

Resultatmålet för affärsverksamheten är fortsatt högt. Enligt riktlinjerna är avsikten att öka avkastningen på sysselsatt kapital till 4,6 procent fram till år 2020. Med den nya balansstrukturen motsvarar detta ett mål för inkomstföringen på ca 120 000 euro. Målet förutsätter att lönsamheten i Forststyrelsens affärsverksamhet förbättras och att möjligheterna till hållbar avverkning utnyttjas.

Naturens mångfald och rekreationsbruket är en viktig del av Forststyrelsens verksamhet. Nivån på de samhälleliga förpliktelserna är fotsatt hög i affärsverksamheten. För närvarande berörs ca 530 000 hektar av Forststyrelsens ekonomiskogar av begränsningar i användningen som hänger samman med naturens mångfald, rekreationsbruket och renhushållningen. Begränsningarna är av olika grad. Även i Forststyrelsens fastighetsaffärsverksamhet beaktas den totala samhälleliga nyttan och skapas förutsättningar för affärsverksamheten i företag.

Enheten för offentliga förvaltningsuppgifter ansvarar för skötseln och användningen av Finlands naturskyddsnätverk i de statliga mark- och vattenområden som Forststyrelsen förvaltar, samt i privata naturskyddsområden i samarbete med deras ägare och med NTM-centralerna. De offentliga förvaltningsuppgifterna ansvarar också för jakt-, fiske- och terrängtrafikärenden och för debiteringen av statens fiskevårdsavgifter, producerar natur- och rekreationstjänster samt sköter tilldelade uppgifter i anslutning till artskyddet i statens samtliga mark- och vattenområden.

De ägarpolitiska riktlinjerna syftar till att förbättra Naturtjänsternas produktivitet och öka deras verkningsfullhet. Nivån på skyddet av naturtyperna förbättras i de områden som Naturtjänsterna förfogar över. Användningen av områdena för turism, rekreation samt jakt och fiske utvecklas beroende på efterfrågan så att effekterna för välfärden ökar och det skapas affärsmöjligheter för företagare.

Utifrån de ägarpolitiska riktlinjerna fastställde styrelsen Forststyrelsens strategi för åren 2017–2020.

De centrala riktlinjerna i strategin beskriver målbilden för nya Forststyrelsen: Vi garanterar den bästa hållbara avkastningen från generation till generation; vi förbättrar landskapens livskraft; vi visar riktningen för ansvarsfull verksamhet och hejdar utarmningen av den biologiska mångfalden på statens marker; vi handlar samstämmigt och effektivt; vi drar fördel av digitaliseringens möjligheter.

Under räkenskapsperioden stärktes efterfrågan på Forststyrelsens tjänster av det allmänna ekonomiska läget som började visa tecken på återhämtning under det sista kvartalet. Tillväxten inom turismen och intresset för att röra sig i naturen märktes både i efterfrågan på natur-, jakt- och fisktjänster och i fastighetsutvecklingen.

Lagändringen och verkställandet av den hade inga effekter för efterfrågan på Forststyrelsens tjänster eller på serviceutbudet.

Koncernen omsatte 246,4 miljoner euro och resultatet uppgick till 55,9 miljoner euro. Övriga rörelseintäkter var 13,3 miljoner euro och av dessa redovisas 10,3 miljoner euro i vinster från överlåtelse av fast egendom. Finansieringen ur statsbudgeten för de offentliga förvaltningsuppgifterna uppgick till 33,8 miljoner euro. Antalet årsverken under räkenskapsperioden var 1 027, varav affärsverkets andel var 497.

I affärsverkets balansräkning ingår i det övriga egna kapitalet en post på 224,8 miljoner euro som inte står till förfogande för de offentliga förvaltningsuppgifterna. För denna balanspost har inget avkastningskrav fastställts. För tillgångarna bokfördes inga intäkter eller kostnader under räkenskapsperioden.