Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Forststyrelsens och koncernens verksamhet under början av 2017 har varit förenlig med planerna. EM Terhi Vires har utnämnts till Forststyrelsens personaldirektör från början av februari. Vires är medlem i ledningsgruppen.

Utsikter och mål som ställts upp av ägaren för år 2017

Utsikterna för den statliga ekonomin påverkar Forststyrelsekoncernens verksamhet på många sätt.

För Forststyrelsens affärsverksamhet har ägaren satt upp service- och verksamhetsmål samt resultatmål och mål för intäktsföringen för 2017 enligt de nya ägarpolitiska riktlinjerna. Lönsamheten och den allmänna samhälleliga nyttan accentueras i målen.

Resultatmålet för affärsverksamhetskoncernen är 100,7 miljoner euro, vilket motsvarar en 4,0 procents avkastning på sysselsatt grundkapital. Det preliminära intäktsföringsmålet är 94,9 miljoner euro av affärsverkets rörelseresultat för 2017.

Affärsverksamhetens resultatutveckling beror i hög grad på utvecklingen av efterfrågan och priset på virke. När det gäller det andra centrala affärsområdet – fastighetsaffärsverksamheten – är utsikterna om efterfrågan osäkra och planläggning och andra tillståndsprocesser kan fördröja projekten.

Målen med de offentliga förvaltningsuppgifterna grundar sig på de resultatavtal som ingåtts med de styrande ministerierna. Resultatavtalen bygger i huvudsak på samma teman som 2016. I juni invigs Hossa nationalpark som en del av Finlands självständighets 100-årsjubileum.

Styrelsens förslag till disponering av vinstmedlen

Vinstmedlen för affärsverket Forststyrelsen uppgick till 88 091 436,53 euro, varav räkenskapsperiodens vinst var 50 089 516,01 euro.

Vinstmedlen från affärsverksamheten uppgick till 89 001 932,00 euro, varav vinsten utgjorde 51 000 011,48 euro.

Affärsverkets offentliga förvaltningsuppgifter redovisade vinstmedel på -910 495,47 euro, vilket berodde i sin helhet på räkenskapsperiodens förlust.

Styrelsen föreslår att förlusten från de offentliga förvaltningsuppgifterna 910 495,47 euro bokförs som en minskning i beloppet av de offentliga förvaltningsuppgifternas övriga egna kapital och att det av affärsverksamhetens resultat intäktsförs 86 000 000,00 euro och återstoden 3 001 932,00 euro överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel.

Styrelsen föreslår att intäktsföringen betalas enligt den av ministeriet fastställda planen, vilken grundar sig på kassaflödet från Forststyrelsens affärsverksamhet.