Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Forststyrelsens personal

Personal, årsverken

Affärsverksamhet, åv 15.4.–31.12.2016
Laatumaa 33,0
Koncernfunktioner 31,7
Gemensamma tjänster 43,5

Skogsbruk Ab 470,5
Fin Forelia Ab 49,6
MH-Kivi Oy 1,4
Siemen Forelia Ab 8,9
Totalt 638,6


Naturtjänster 388,5


Koncernen totalt 1 027,0


Under räkenskapsperioden utfördes sammanlagt 1 027 årsverken i koncernen. Vid räkenskapsperiodens början övergick personalen vid affärsverkets enhet Skogsbruk helt i det nya bolagets tjänst. Skogsbruk Ab är nu den största arbetsgivaren inom koncernen. Under räkenskapsperioden var antalet årsverken sammanlagt 470,5. Av detta stod tjänstemännen för 208,2 årsverken och arbetstagarna för 262,3.

Inom affärsverkets affärsverksamhet utfördes sammanlagt 108,2 årsverken och inom affärsverkets naturtjänster 388,5 årsverken. Antalet årsverken vid affärsverket var sammanlagt 496,7. Koncernen betalade löner och arvoden för sammanlagt 42,3 miljoner euro. Moderaffärsverkets andel var 22,5 miljoner euro. Koncernen har inga anställda utomlands.

Forststyrelsens hela personal har ingått i resultatpremiesystemet sedan år 2008. Kriterierna för resultatpremierna är förknippade med målen för det ekonomiska resultatet och verksamhetens kvalitet och effekt. Premien uppgår till högst 8 procent av lönebeloppet. För räkenskapsåret uppkom inga resultatpremier att betala.

På hösten genomförde Forststyrelsen en personalenkät. Som positiva företeelser uppgavs att kvinnor och män bemöts jämlikt, att Forststyrelsen ser till arbetssäkerheten och att de närmaste chefernas arbete uppskattas. Personalens engagemang och energi påverkar hela organisationens prestationsförmåga och nivån på den mentala vakenheten undersöktes med hjälp av en känsloindikator. Den mentala vakenheten var 3,86 på skalan 1–5, dvs. god. Den positiva sinnesstämningen uppkommer av klara och tydliga ansvarsområden, upplevelsen av att vara uppskattad i arbetsgemenskapen, möjligheterna att påverka arbetet och att lära sig nytt. Som faktorer som hotar arbetshälsan nämnde personalen den ökande arbetstakten och känslan av att arbetstiden inte räcker till.

I december startades förankringen av den nya strategin och fastställandet av Forststyrelsens etiska värderingar genom att man involverade personalen i reformarbetet.

Administration och ledning

Den 26.3.2015 tillsatta styrelsen var styrelse för nya Forststyrelsen under perioden 15.4–30.5.2016. Arto Tiitinen var styrelsens ordförande och Kai Kaatra vice ordförande. Anne Ilola, Janne Seurujärvi, Tuija Soanjärvi och Helena Säteri samt Pertti Itkonen i egenskap av företrädare för personalen var medlemmar i styrelsen.

26.5.2016 utnämnde statsrådet den första styrelsen för Forststyrelsen enligt den nya lagen för perioden 1.6.2016–31.3.2019.

Till ordförande för styrelsen förordnades Timo Laitinen. Till vice ordförande förordnades Kai Kaatra och till medlemmar utnämndes Johanna Ikäheimo, Simo Rundgren, Tuija Soanjärvi, Liisa Tyrväinen och Helena Säteri samt Pertti Itkonen som personalens företrädare.

Affärsverkets revisor är revisionssamfundet KPMG med Jorma Nurkkala CGR, OFR och Leif-Erik Forsberg CGR, OFR.

Esa Härmälä var Forststyrelsens generaldirektör fram till 31.8. Pentti Hyttinen utnämndes till generaldirektör från 1.9.

Forststyrelsens ledningsgrupp består av följande personer: verkställande direktör Jussi Kumpula Skogsbruk Ab, affärsdirektör Tuomas Hallenberg, naturtjänstdirektör Rauno Väisänen t.o.m. 31.8 och fr.o.m. 1.9 Timo Tanninen, jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi, ekonomidirektör Kirsti Lehtovaara, kommunikationsdirektör Juha Mäkinen, direktör för juridiska ärenden Susanna Oikarinen samt personal- och utvecklingsdirektör Tapio Pouta.

De löner och arvoden som betalades till styrelsen och verkställande direktören uppgick till sammanlagt 347 515 euro.