Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Offentliga förvaltningsuppgifter

Enheten för offentliga förvaltningsuppgifter har hand om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter. De offentliga förvaltningsuppgifterna är en del av affärsverket.

För de offentliga förvaltningsuppgifterna upprättas ett särskilt bokslut som en del av koncernbokslutet. De styrande ministerierna ställde mål för de offentliga förvaltningsuppgifterna för hela budgetåret 2016. Det särskilda bokslutet har gjorts upp för hela året1.1–31.12.2016.

Uppgifterna från de offentliga förvaltningsuppgifternas affärsbokföring har konsoliderats med koncernens och affärsverkets bokslut för perioden 15.4–31.12.2016.


Resultaträkning, offentliga förvaltningsuppgifter

Mn euro 15.4.–31.12.2016
Omsättning 9,0
Övriga intäkter 2,3
Material och tjänster 6,9
Personalkostnader 19,8
Avskrivningar 1,3
Övriga rörelsekostnader 18,2
RÖRELSERESULTAT -34,8
Finansiering ur statsbudgeten
för övrig verksamhet 33,8
Räkenskapsperiodens resultat -0,9


Omsättningen består av intäkter från de offentliga förvaltningsuppgifternas avgiftsbelagda funktioner. Största delen av intäkterna härrör från fiske- och jakttillstånd. Finansieringen ur statsbudgeten uppgick till 33,8 miljoner euro.

Värdet på de mark- och vattenområden som de offentliga förvaltningsuppgifterna förfogar över uppgick till 941,6 miljoner euro i balansräkningen. Värdet av de bebyggda tillgångarna var 19,9 miljoner euro. I detta belopp ingår byggnader och servicekonstruktioner i nationalparker och naturskyddsområden samt byggnader vid kulturarvsobjekt. De offentliga förvaltningsuppgifternas övriga egna kapital ökade under räkenskapsperioden. Överföringar av besittningen ökade balansen med 13,5 miljoner euro.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna hanteras separat från koncernens övriga finansiering. Kassaflödet från verksamheten uppvisade ett underskott på 6,9 miljoner euro. Vid räkenskapsperiodens början uppgick likvida medel till 14,2 miljoner euro, vid slutet av räkenskapsperioden till 7,8 miljoner euro.

Forststyrelsen äger två dotterbolag för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna. Dessa bolags resultat har tagits i beaktande i koncernbokslutet för tiden 15.4–31.12. Nuuksiokeskus Oy:s resultat blev 503 tusen euro på minus, för hela året var förlusten 327 tusen euro. Fastighetsaktiebolaget Järviluonnonkeskus hade ingen verksamhet under räkenskapsperioden.