Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Mål som ställts för affärverksamheten

Servicemål och andra mål som ställts för Forststyrelsens verksamhet samt resultat- och intäktsföringsmålet för räkenskapsperioden 15.4–31.12.2016 och målutfallet.

Riksdagens mål

I samband med behandlingen av förslaget till tilläggsbudget för 2016 ställde riksdagen följande mål för Forststyrelsens affärsverksamhet för perioden 15.4–31.12.2016.

1. Centrala servicemål och andra verksamhetsmål

I sin verksamhet och i styrningen av dotterbolagen har Forststyrelsen tagit fasta på de allmänna samhälleliga förpliktelserna i lagen om Forststyrelsen.

De allmänna samhälleliga förpliktelserna hade en direkt effekt för affärsresultatet på 56,1 miljoner euro 2016 (55,6 miljoner euro 2015).

Som en del av bokslutet publicerar Forststyrelsen uppföljningsrapporten Allmänna samhälleliga förpliktelser. I rapporten redogörs närmare för förpliktelsernas innehåll och för mätningen, uppföljningen och nyttan av dem.

2. Beloppet av investeringar och investeringsförbindelser i affärsverksamheten

De förverkligade investeringarna uppgick till 6,9 miljoner euro, vilket underskred maximibeloppet 20 miljoner euro som riksdagen hade fastställt. Investeringsförbindelser gavs för sammanlagt 5,9 miljoner euro av maximibeloppet 20 miljoner euro som riksdagen hade fastställt.

3. Maximalt belopp för upplåning i affärsverksamheten

För lånetagningen har riksdagen fastställt 80 miljoner euro som maximibelopp. Forststyrelsen har inga långfristiga lån. För tryggandet av likviditeten har Forststyrelsen ett kommitterat kreditavtal på 20 miljoner euro och ett certifikatprogram på 50 miljoner euro. Vid räkenskapsperiodens utgång hade Forststyrelsens affärsverksamhet kortfristig räntebärande skuld på 59,9 miljoner euro.

4. Maximibeloppet för säkerheter i affärsverksamheten

För sin verksamhet hade Forststyrelsen ställt säkerheter till ett värde av 0,7 miljoner euro till aktörer utanför koncernen. Den av riksdagen beviljade fullmakten var 2,5 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriets mål och målutfallet

Utöver ovan nämnda mål hade jord- och skogsbruksministeriet ställt följande servicemål och andra mål för Forststyrelsens affärsverksamhet under perioden 15.4–31.12.2016.

Målen baserade sig på de ägarpolitiska riktlinjerna om Forststyrelsen, vilka hade fastställts 31.1.2012.

1. Servicemål och andra mål för verksamheten

Sommaren 2016 startades naturresursplaneringen i Södra Finland. Naturresursplanering innebär en långsiktig planering av hållbart nyttjande av statsägda mark- och vattenområden. Vid planeringen utarbetas tillsammans med intressentgrupperna en plan för hur man ska styra användningen av de statsägda markerna och vattnen i Södra Finland och dra fördelar av nya möjligheter. Planen utarbetas för perioden 2017–2022. Målet är att genom att samordna olika användningsbehov uppnå bästa möjliga totalnytta för det finländska samhället. Planen färdigställs våren 2017.

Mångbruket av statens marker skyddar och förbättrar den biologiska mångfalden även utanför skyddsområdena, i mångbruksskogarna. I Forststyrelsens mångbruksskogar tryggas mångfalden av ca 80 000 naturobjekt och ca 40 000 förekomster av hotade arter. Hänsynen till naturobjekten och bevarandet av deras särdrag har lyckats utmärkt i alla arbetsslag som är föremål för uppföljning. På områden som slutavverkades hade särdragen bevarats på 98,6 procent av naturobjektens areal.

De naturvårdsträd som lämnas kvar spelar en viktig roll för många arter som är beroende av död ved. Enligt målen i Forststyrelsens miljöguide lämnades i medeltal 11,7 st. naturvårdsträd kvar per förnyelseavverkad hektar. Resultatet uppfyller Forststyrelsens målnivå 10 st./ha.

Antalet naturvårdsträd enligt kraven i skogscertifieringen var 21 st./ha, dvs. klart mer än kravet på 10 st./ha enligt certifieringen.

Specialavverkningarnas andel av alla avverkningar av förnyelsekaraktär var 12,7 procent 2016. Specialavverkningarnas omfattning kan betraktas som ändamålsenlig med hänsyn till rekreationsbruket av skogarna. Forststyrelsen samarbetar nära med renhushållningen. Alla avverknings-, markbearbetnings- och vägbyggnadsplaner samt avtal om turistleder har skickats till renbeteslagen och vid behov har man förhandlat om dem och gjort ändringar i dem. Regelbundna samarbetsförhandlingar fördes både med Renbeteslagsföreningen och med renbeteslagen. Enligt den respons som erhållits har samarbetet mellan renbeteslagen och Forststyrelsen fungerat som överenskommet.

Forststyrelsens verksamhet i samernas hembygdsområde har varit förenligt med naturresursplanen. Avtalet om samarbetsförfarandet och om beaktandet av renhushållningen mellan Forststyrelsen, Sametinget, skolternas byastämma och renbeteslagen i sameområdet har iakttagits. För Juutua-Tuulispää rekreationsskog har en plan för specialområdet utarbetats i samarbete med de lokala användarna av området och med den av sametinget tillsatta arbetsgruppen Akwé:Kon. Planen färdigställs under 2017.

Beaktandet av Forststyrelsens allmänna samhälleliga förpliktelser minskade kalkylmässigt rörelsevinsten med uppskattningsvis 56,1 miljoner euro (55,6 miljoner euro 2015).

För att beakta naturens mångfald, rekreationsbruket, renhushållningen och samekulturen begränsades skogsbruket på 524 000 (15,0 procent) hektar skogsmark som omfattas av intäktskrav (2015: 528 000 ha och 15,1 procent). Helt utanför ekonomibruket föll 285 000 hektar (8,2 procent), och på 239 000 hektar (6,8 procent) var skogsbruket begränsat. Dessa faktorer minskade kalkylmässigt Forststyrelsens rörelsevinst med 50,7 miljoner euro. Förutom detta minskade rörelsevinsten med 5,5 miljoner euro på grund av andra faktorer som gäller renhushållning och samekultur, främjande av sysselsättning och ökning av planeringskostnader.

2. Affärsverksamhetens resultat och målet om intäktsföring för räkenskapsperioden 15.4–31.12.2016

Resultatet av Forststyrelsens affärsverksamhet var 57,1 miljoner euro. Det stannade under det uppsatta målet på 63,7 miljoner euro. Resultatet av affärsverkets affärsverksamhet var 51,0 miljoner euro.

När det gäller affärsverkets grundkapital var avkastningen på sysselsatt kapital 2,4 procent. Detta underskred det målsatta nyckeltalet 3,5 procent. Nyckeltalet är inte jämförbart med de nyckeltal som lagats fram tidigare för 12 månaders räkenskapsperioder.

Ministeriet satte upp som mål att 86 miljoner euro ska intäktsföras av periodens resultat och ackumulerade vinstmedel under 2017. Riksdagen fattar det slutliga beslutet om intäktsföringen i samband med fastställandet av bokslutet.

Vid utgången av räkenskapsperioden uppgick de ackumulerade vinstmedlen i affärsverkets balansräkning till 89,0 miljoner euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgjorde 51,0 miljoner euro. Vinstmedlen gör det möjligt att genomföra den målsatta intäktsföringen.

En förbättrad lönsamhet hos affärsfunktionerna är ministeriets mål på lång sikt. Skogsbruk Ab och Siemen Forelia Oy gick med vinst under räkenskapsperioden. Fin Forelias och MH-Kivi Oy:s rörelseresultat var positiva, men saneringen av Fin Forelia och MH-Kivi Oy:s utdragna tvister gjorde att totalresultaten gick på minus. Den jämförbara lönsamheten hos Forststyrelsens affärsverksamhet under 12 månader låg 2016 på samma nivå som 2015.