Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Forststyrelsens förvaltnings- och styrsystem

På sin webbplats publicerar Forststyrelsen en av styrelsen godkänd beskrivning av det förvaltnings- och styrsystem som Forststyrelsen tillämpar. I beskrivningen presenteras bland annat Forststyrelsens juridiska ställning, koncernens grundläggande struktur, ägarstyrningen, styrningen av de offentliga förvaltningsuppgifterna, styrelsen, verkställande direktören, ledningsgruppen, belöningssystemet, internkontrollen, revisionen och den externa granskningsverksamheten samt kommunikationen.

Ansvar

Forststyrelsen upprättar en separat rapport över samhällsansvaret som en del av årsredovisningen. Rapporten publiceras på Forststyrelsens webbplats.

Riskhantering och de mest betydande riskerna

Målet för Forststyrelsens riskhantering är att säkerställa uppnåendet av målen, fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna och kontinuiteten i verksamheten. Forststyrelsens inställning till risktagande är återhållsam. Riskernas betydelse bedöms utifrån en kombination av hur sannolik en händelse är och hurdan effekt den skulle ha. Riskerna uppdelas i strategiska, operativa, ekonomiska risker och skaderisker. Riskerna hanteras med hjälp av en definierad riskhanteringsprocess. Utgångspunkten för riskhanteringsprocessen är en bedömning av de uppställda målen och den egna situationen. Riskerna är förknippade med befintliga mål och framtida möjligheter.

Forststyrelsens styrelse fastställer riskhanteringspolitiken och bedömer reformbehovet årligen. Styrelsen får årligen en lägesöversikt om Forststyrelsens risker och deras hantering. Revisionsutskottet bistår styrelsen i övervakningen av riskhanteringen. Den verkställande direktören har helhetsansvaret för riskhanteringen. Riskerna hanteras där de uppkommer. Cheferna för resultatenheterna och dotterbolagen ansvarar för riskhanteringen i sin enhet eller i sitt bolag. Ekonomichefen ansvarar för riskhanteringsprocessen och styrningen av riskhanteringen. Forststyrelsens riskhanteringschef ansvarar för koordineringen och utvecklingen av samt anvisningarna och rapporteringsmodellerna för riskhanteringen och för att stöda organisationens riskhantering.

Centrala risker med tanke på uppnåendet av Forststyrelsens mål är utvecklingen av priset och åtgången på virke och fastigheter, upprätthållandet av omfattningen och kvaliteten på de markområden som är i skogsbruk på den nivå som förutsätts av målen samt balansen mellan naturtjänsternas uppgifter och finansiering. Tiden som krävs för vindkraftparkernas tillståndsförfarande kan göra att ärenden framskrider långsammare. Resultaten av utvecklingen av nya produkter och tjänster och att de bevarar sitt goda namn och rykte påverkar uppnåendet av målen. Uppskattningen av Forststyrelsens verksamhet, både med hänsyn till rekreations- och skyddsarbetet och till skogsbruket, påverkar också verksamhetsförutsättningarna. Risker som eventuellt påverkar den operativa verksamheten är därtill naturförhållandena och den osäkerhet som är förknippad med datasystem. Uppnåendet av målen påverkas av hur de pågående utvecklingsprojekten lyckas.

Forststyrelsen förvaltar ungefär en tredjedel av Finlands areal. Forststyrelsen upprätthåller information om riskerna i anslutning till förorenade marker. Såsom förutsätts i lagen har riskerna klassificerats enligt primära och sekundära ansvar. Forststyrelsen har i de flesta fall sekundärt ansvar. Redogörelsen för förorenade marker uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen gjordes 2016.