Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Affärsverksamhetens utveckling

Koncernens affärsverksamhet består av dotterbolagen och av fastighetsutvecklingsenheten Laatumaas affärsverksamhet.

Omsättning  238,2 mn €
Rörelsevinst 64,4 mn €
Andel av omsättningen 27 %
Resultat 57,1 mn €
Vinstutdelning till staten 116,7 mn €
Avkastning på sysselsatt kapital 2,4 %
Investeringar av omsättningen 5 %
Soliditetsgrad 97 %
Årsverken inom affärsverksamheten 639

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning och balansräkning

Resultatet av Forststyrelsekoncernens affärsverksamhet blev 57,1 miljoner euro. Koncernen omsatte 238,2 miljoner euro. Omsättning härrörde i huvudsak från virkesförsäljning och hyresintäkter. Omsättningen från skogsbruket uppgick till 218,5 miljoner euro och återstoden uppkom av hyresintäkter, försäljning av frön och plantor samt försäljning av jordmaterial. Som övriga rörelseintäkter redovisas 16,2 miljoner euro. Av detta utgjordes 10,3 miljoner euro av vinster från försäljning av egendom.

Externa tjänster var den största kostnadsposten, totalt 106,6 miljoner euro. Posten bestod främst av tjänster som köpts av skogsservice- och transportföretag. Kostnaderna hade direkt samband med avverkningsvolymerna.

Personalkostnaderna var 41,6 miljoner euro och i detta belopp ingår en tilläggspensionspremie på 9,6 miljoner euro. Den betalades i samband med bolagiseringen av skogsbruket när personalens pensionsåtaganden överfördes från statens system till ett privat försäkringsbolag. I personalkostnaderna ingick en engångspost på 1,1 miljoner euro.

Som avskrivningar redovisas 2,7 miljoner euro. Merparten av den egendom som används för affärsverksamheten är mark- och vattenområden som inga avskrivningar görs på. De gjorda avskrivningarna gällde främst byggnader, skogsvägar, fastighetsutveckling och datasystem.

De övriga rörelsekostnaderna var 29,2 miljoner euro. I dessa ingår en kostnad på 8,5 miljoner euro för kartellrättegången. Helsingfors tingsrätt meddelade sitt beslut i målet om råvirkeskartellen i juni. Tingsrätten avslog de krav Forststyrelsen hade yrkat på och dömde Forststyrelsen att ersätta motpartens rättegångskostnader. Behandlingen av målet fortsätter i högre rättsinstanser.

I december beslöt styrelsen att starta en omstrukturering av affärsverksamheten med plantor. Verksamheten hade gått med förlust i flera års tid. Affärsverket nedskrev värdet på sitt kapitallån enligt försiktighetsprincipen. Koncernen gjorde en 3 miljoners avsättning i anslutning till omstruktureringen.

Kostnadseffektiviteten i affärsverksamheten förbättrades målmedvetet. Personalkostnader utan poster av engångsnatur uppgick till 31,0 miljoner euro och 13 procent av omsättningen. Övriga kostnader utan posten av engångsnatur i anslutning till rättegången var 20,7 miljoner euro, och deras andel av omsättningen motsvarade 8,6 procent.

Balansomslutningen för affärsverksamheten var 3 017,0 miljoner euro, varav affärsverket stod för 2 997,5 miljoner euro. Under räkenskapsperioden mottog affärsverksamheten markområden från staten i form av besittningsöverföringar och statsarv för ett värde av sammanlagt 1,1 miljoner euro.

Affärsverksamhetens investeringar och försäljning av fast egendom

Affärsverksamhetens investeringar uppgick till sammanlagt 6,9 miljoner euro och de täcktes genom intern finansiering. De största investeringarna hängde samman med fastighetsutveckling.

Från och med början av räkenskapsperioden behandlas utgifter för byggande av skogsbilvägar inte längre som investeringar. Skogsbruk Ab ansvarar för att bygga och underhålla de skogsbilvägar som behövs för verksamheten. Bolaget bygger vägar på statens marker. Det har ingen äganderätt till vägarna. Utgifterna för vägbyggnad behandlas som övriga utgifter med lång verkningstid och de periodiseras över 10 år. Under räkenskapsperioden uppgick kostnaderna för byggande och grundlig reparation av skogsbilvägar till 5,1 miljoner euro.

Överlåtelsepriset från försäljningen av fast egendom var sammanlagt 7,7 miljoner euro. För avyttringarna bokfördes överlåtelsevinst på 4,5 miljoner euro. Överlåtelseförlusterna blev sammanlagt 13,8 tusen euro.

Affärsverksamheten Antal Bokföringsvärde Överlåtelsepris Överlåtelsevinster Överlåtelseförluster
Försäljning, mark- och vattenområden 427 1 156 304,22 5 518 532,18 4 376 054,96 13 827,00
Försäljning, byggnader 5 13 510,64 134 018,00 120 507,36 0,00
Ändring i markanvändning till den offentliga förvaltningen 94 2 020 890,83 2 020 890,83 0,00 0,00
Övrigt, markområden 7 4 002,56 4 002,56 0,00 0,00
Totalt 533 3 194 708,25 7 677 443,57 4 496 562,32 13 827,00

Finansiering

I och med den nya lagen är det möjligt att hantera finansieringen av koncernens affärsverksamhet enligt den s.k. principen med koncernbank. Affärsverket och bolagen kan låna varandra pengar på marknadsvillkor. Av orsaker som hänger samman med konkurrensneutraliteten kan affärsverket inte gå i borgen för sina dotterbolags lån. Dessa borgensarrangemang upplöstes i början av räkenskapsperioden.

Affärsverket och dotterbolagen har inga långfristiga lån. Affärsverket gav Fin Forelia Ab ett lån på 5 miljoner euro på kapitallånevillkor. Leasingansvaren var 4,6 miljoner euro i slutet av räkenskapsperioden och de hängde främst samman med fordons- och ICT-materiel.

För att trygga likviditeten har affärsverket ett 20 miljoner euros kommitterat låneavtal och ett 50 miljoner euros certifikatsprogram. En del av dotterbolagen har kreditlimiter.

Forststyrelsen idkar inte placeringsverksamhet. Kassaöverskottet placeras enligt en av styrelsen godkänd finansieringsinstruktion.

Kassaflödet från affärsverksamheten var 35,9 miljoner euro. För investeringar användes 6,9 miljoner euro. Försäljningen av egendom för 13,9 miljoner euro stärkte kassaflödet.

Under räkenskapsperioden intäktsfördes 106,7 miljoner euro till staten av resultatet för år 2015 och 10 miljoner euro av resultatet för räkenskapsperioden 1.1–14.4.2016. Kassaflödet från finansieringen uppvisade ett underskott på 60,0 miljoner euro.

Vid räkenskapsperiodens början hade koncernen 33,4 miljoner euro i likvida medel, vid slutet av räkenskapsperioden 3,9 miljoner euro. När räkenskapsperioden gick ut hade koncernen kortfristigit räntebärande lån på 59,9 miljoner euro.

Resultatutveckling per affärsfunktion

Resultatet av affärsverkets affärsverksamhet var 51,0 miljoner euro. Ersättningen för nyttjanderätten till statens skogar som betalades av bolaget Skogsbruk, 57 miljoner euro, var affärsverkets största inkomstkälla.

Laatumaa driver affärsverksamhet som är inriktad på fastighetsutveckling. Laatumaa ansvarar för utarrendering, utveckling, försäljning och köp av fastigheter. För Laatumaa redovisas en vinst på 21,7 miljoner euro.

Koncernfunktionerna och de gemensamma tjänsterna är en del av moderverksamheten. De tjänster som koncernen producerade för bolagen och enheterna gav intäkter på 10,5 miljoner euro.

Metsähallitus Skogsbruk Ab har hand om statens mångbruksskogar, dvs. ekonomiskogar, samt avverkar och säljer virke. I Forststyrelsens skogsbruk beaktas som tidigare de samhälleliga effekterna, såsom naturens mångfald, rekreationsbruk samt de krav som samekulturen och renskötseln ställer.

Bolaget omsatte 219,4 miljoner euro och resultatet blev 3,2 miljoner euro. Med tanke på resultatet startades bolagets verksamhet vid en besvärlig tidpunkt, dvs. precis när vårens virkesleveranser var avklarade och man stod inför sommarens lugna försäljningssäsong med sina kostnader för skogsvårdsarbeten. I resultatet ingår pensionskostnader av engångsnatur på 9,6 miljoner euro samt 1,2 miljoner euro i andra poster i anslutning till bolagiseringen.

Bolagets balansräkning består främst av poster i driftskapitalet och balansomslutningen var 71,5 miljoner euro. Soliditetsgraden var 75,5 procent. Avkastningen på eget kapital var 6,0 procent.

Skogsbruk Ab:s första räkenskapsperiod pågick 15.4–31.12.2016. För denna period har ett särskilt bokslut upprättats för bolaget. Forststyrelsens andra dotterbolag upprättar särskilda bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. Dessa dotterbolags resultat har konsoliderats med koncernens resultat enligt affärsverkets räkenskapsperiod, dvs. 15.4–31.12.2016.

Siemen Forelia Oy producerar och säljer förädlade skogsträdsfrön. Bolaget tillhandahåller också tjänster med anknytning till klängning och behandling av frön. Bolaget har fröodlingar på olika håll i landet och nätverkar med forskningsinstitut och kunder i syfte att utveckla verksamheten. Bolagets resultat för räkenskapsperioden 15.4–31.12 var 163 tusen euro. Resultatet för hela året var 360 tusen euro.

MH-Kivi Oy är Forststyrelsens dotterbolag som driver affärsverksamhet med jordmaterial. Forststyrelsen sålde merparten av affärsverksamheten år 2013. Tvisten mellan parterna i affären behandlades av en skiljedomstol i februari 2016. Skiljedomstolen godkände MH-Kivis och Forststyrelsens krav. Motparten har väckt talan för att häva skiljedomstolens beslut. Behandlingen av målet pågår. En part i tvistemålet, som är bolagets största kund, har ansökt om företagssanering och MH-Kivi Oy bokförde alla fordringar på denne som kreditförluster. Till följd av detta blev bolagets resultat för perioden 15.4–31.12.2016 -323 tusen euro. Resultatet för hela året var -288 tusen euro.

Fin Forelia Ab producerar skogsträdsplantor. Bolagets verksamhet har gått med förlust på senare år. Branschen har lidit av överproduktion. Tack vare nedskärningar i produktionsvolymerna och tillväxten inom bioekonomi har förväntningarna på marknaden nu blivit ljusare. De nedskärningar i produktionskapaciteten som beslut hade fattats om under redovisningsåret genomfördes och verksamheten koncentrerades till tre trädgårdar. Bolagets resultat för räkenskapsperioden 15.4–31.12 var 895 tusen euro. Om man ser till hela året redovisas en förlust på 121 tusen euro.

Bedömning av resultatutvecklingen och jämförbartresultat för kalenderåret 2016

Den struktur som trädde i kraft 15.4.2016 enligt nya lagen om Forststyrelsen, de relaterade posterna av engångsnatur och den avvikande räkenskapsperioden gör att resultaten inte kan jämföras direkt med föregående räkenskapsperioder.

Affärsverket har upprättat bokslut för räkenskapsperioden1.1–14.4.2016. Det jämförbara resultatet 2016 har sammanställts genom att man sammanslagit de två räkenskapsperioderna under 2016 och beaktat kostnaderna för omstruktureringen.


Resultaträkning, affärsverket

Mn euro 2016 2015
OMSÄTTNING 332,9 337,2
Övriga rörelseintäkter 26,4 28,5
Externa tjänster 162,5 164,1
Personalkostnader 52,7 46,2
Avskrivningar och nedskrivningar 3,8 3,9
Övriga rörelsekostnader 37,3 32,9
RÖRELSEVINST 103,3 116,2
Rörelseresultat % 31% 34%
Inkomstskatt 6,5 8,8
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 93,7 107,9


I resultatet för 2016 ingår kostnader i anslutning till omstruktureringen enligt den nya lagen om Forststyrelsen: i koncernen sammanlagt 11,7 miljoner euro, varav 9,6 miljoner euro var en tilläggspensionspremie för personalen.

I resultatet för 2016 ingår dessutom poster av engångskaraktär på sammanlagt 12,6 miljoner euro. Dessa omfattar bland annat en ersättning för motpartens rättegångskostnader i ett mål som gällde kartell vid försäljning av råvirke samt en avsättning i anslutning till företagsomstruktureringen. Korrigerat med kostnaderna för omstruktureringen och posterna av engångskaraktär uppgick rörelsevinsten till 127,6 miljoner euro.

I resultatet för 2015 hade poster av engångsnatur en minskande effekt på 5,6 miljoner euro. Korrigerat med posterna av engångskaraktär var rörelseresultatet för 2015 121,8 miljoner euro. Om man ser till det operativa rörelseresultatet för bättrades resultatet med 4,8 procent mellan 2015 och 2016.