Publikationer

Publikationer

Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 15.4–31.12.2016

Den nya lagen om Forststyrelsen trädde i kraft 15.4.2016. I och med ikraftträdandet lades det gamla affärsverket ned 14.4.2016 och det nya affärsverket Forststyrelsen inledde verksamheten 15.4.2016. På grund av omstruktureringen redovisas inga jämförelseuppgifter mot föregående år i bokslutet.

För det nygrundade bolaget Metsähallitus Skogsbruk Ab var räkenskapsperioden densamma som för affärsverket. Alla andra dotterbolag avger bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12. Dessa dotterbolag har konsoliderats med koncernbokslutet för perioden 15.4–31.12.2016.

Centrala ändringar som beror på lagen

Affärsverket Forststyrelsen ska enligt den nya lagen förvalta statens jord- och vattenegendom, vilken företräder ungefär en tredjedel av Finlands areal. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för ägarstyrningen av Forststyrelsen. Beträffande de offentliga uppgifterna omfattas Forststyrelsen också av miljöministeriets resultatstyrning.

Affärsverket bedriver affärsverksamhet på marknadsvillkor i sina dotterbolag. Affärsverket och dess dotterbolag bildar Forststyrelsekoncernen. Fastighetsutvecklingen och de offentliga förvaltningsuppgifterna samt koncernfunktionerna har organiserats inom affärsverket. Koncernfunktionerna och de gemensamma tjänsteenheterna är också del av affärsverket. De offentliga förvaltningsuppgifterna är en separat enhet inom affärsverket.

Bolagiseringen av affärsverksamheten syftar till att säkerställa konkurrensneutraliteten. Skogsbruksenheten bolagiserades till Metsähallitus Skogsbruk Ab. Bolaget äger inte skog. Bolaget har rätt att mot ersättning för nyttjanderätt driva skogsbruk i statens ekonomi- och mångbruksskogar. Laatumaa, som ansvarar för Forststyrelsens fastighetsutveckling, fortsätter verksamheten som en del av affärsverket. Laatumaa ansvarar för utarrendering, utveckling, försäljning och köp av fastigheter.

De av staten ägda mark- och vattenområden som är i Forststyrelsens besittning utgör en helhet som det är ändamålsenligt att sköta inom en organisation. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter hänger också samman med förvaltningen av statens jord- och vattenegendom. Efter organisationsändringen ansvarar enheten för offentliga förvaltningsuppgifter alltjämt för nationalparkerna, ödemarksområdena och de övriga naturskyddsområdena. Jakt- och fisketjänsterna och jakt- och fiskedirektörens befäste sin ställning som en del av de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Organisationsändringen stärkte styrelsens roll i affärsverkets ledning. Styrelsen har till uppgift att leda och övervaka Forststyrelsens verksamhet samt att se till att Forststyrelsens strategiska ledning, förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. I enlighet med den nya lagen om Forststyrelsen ska styrelsen också godkänna de regionala planerna för användning av naturresurser. I styrelsens arbete framhävs samordnandet av målen beträffande markanvändningen starkare än tidigare.

Att Forststyrelsen ska ledas som en koncern förtydligades. Samordnandet framhävs i styrningen av samtliga enheters verksamheter. De uppgifter och system som stöder kärnverksamheten utförs på koncernnivå. Genom detta eftersträvas effektivitet och kvalitet i verksamheten.

Riksdagen fastställde det nya affärsverkets ingående balans. Det egna kapitalet i affärsverkets balansräkning består av grundkapital och övrigt eget kapital.

Affärsverksamhet drivs med de tillgångar som ingår i grundkapitalet. Det uppgår till 2 601,5 miljoner euro.

Det övriga egna kapitalet är uppdelat i två delar. För de offentliga förvaltningsuppgifterna har Forststyrelsen i sin besittning statsägda naturskyddsområden och ödemarksområden, övriga områden som anvisats eller förvärvats för skyddsändamål samt annan egendom som är behövs för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna. Denna egendom utgör sammanlagt 977,0 miljoner euro och den ingår i övrigt eget kapital. Till övrigt eget kapital hör dessutom mark- och vattenområden som inte har skyddats och som inte utnyttjas i ekonomiskt hänseende. De har tagits upp till ett värde av 224,8 miljoner euro under övrigt eget kapital. Till denna del av övrigt kapital hör bland annat allmänna vattenområden.

I den ingående balansen värderades tillgångarna på nytt. Den mark- och vattenegendom som står till förfogande för affärsverksamheten, dvs. grundkapitalet, värderades till verkligt värde. Värderingen till verkligt värde höjde värdet på mark- och vattenområdena med 90,1 miljoner euro. För det grundkapital som används för affärsverksamheten ställer staten upp ett avkastningskrav. Utifrån avkastningskravet fastställs det årliga målet för inkomstföringen. Inkomstföringen betalas ur rörelsevinsten.

Den egendom i det övriga egna kapitalet som står till förfogande för de offentliga förvaltningsuppgifterna överfördes på det nya affärsverket enligt bokfört värde.

Till det nya skogbruksbolaget överfördes skogsbruksverksamhetens driftskapital på sammanlagt 78,3 miljoner euro i form av apport. Posterna i anslutning till detta värderades till bokfört värde. När det nya bolaget grundades var dess soliditetsgrad 50 procent.