Publikationer

Publikationer

Slutbok

Revisionsberättelse

Till statsrådet

Revision av bokslutet

Utlåtande

Vi har granskat Forststyrelsens (FO-nummer 0116726-7) bokslut för räkenskapsperioden 15.4–31.12.2016. Bokslutet omfattar koncernens, moderaffärsverkets, affärsverksamhetens, affärsverksamhetskoncernens och de offentliga förvaltningsuppgifternas balansräkningar, resultaträkningar, finansieringskalkyler och noter.

Som vårt utlåtande framför vi att bokslutet och koncernbokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut och att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska åtagandena under räkenskapsperioden.

Forststyrelsens förvaltning har skötts enligt lagen och förordningarna om Forststyrelsen, enligt riksdagens, statsrådets och ministeriernas beslut och enligt övriga styrbeslut.

Forststyrelsens interna kontroll och revision har ordnats på behörigt sätt.

Styrelsen och naturtjänstdirektören har därtill upprättat de offentliga förvaltningsuppgifternas pro forma verksamhetsberättelse och bokslut för tiden 1.1.–31.12.2016, som innehåller balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter. I pro forma bokslutet har resultaträkningarna för perioderna 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016 räknats samman, och i balansräkningen anges det sammantagna resultaten från nämnda perioder som räkenskapsperiodens resultat. Över granskningen av allmän natur av de offentliga förvaltningsuppgifternas pro forma bokslut har vi gett en separat rapport.

Motiveringar till utlåtandet

Vi har utfört revisionen med beaktande av god finländsk revisionssed. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i punkten Revisorns skyldigheter vid revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till moderaffärsverket, affärsverksamheten och affärsverksamhetskoncernen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Enligt vår egen uppfattning har vi inhämtat en tillräcklig mängd revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Styrelsens, verkställande direktörens och naturtjänstdirektörens skyldigheter

Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen så, att de ger en rättvisande bild enligt de i Finland gällande bestämmelserna om upprättande av bokslut och att de uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdirektören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga oriktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdirektören ansvarar vid upprättandet av bokslutet för bedömningen av moderaffärsverkets och affärsverksamhetskoncernens förmåga att fortsätta verksamheten och, när så är tillämpligt, att lägga fram de omständigheter som hänger samman med kontinuiteten i verksamheten och med det att bokslutet har upprättats under antagandet att verksamheten fortsätter. Bokslutet upprättas under antagandet att verksamheten fortsätter förutom när man har för avsikt att upplösa modersammanslutningen eller koncernen eller lägga ned verksamheten, eller om det inte finns något annat realistiskt alternativ än att göra det.

Revisorns skyldigheter vid revisionen av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god bokföringssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

  • skaffar vi oss en förståelse av den del av den interna kontrollen som är relevant för vår revision för att planera granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

  • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

  • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt verksamhet vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om moderaffärsverkets eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser grundar sig på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att modersammanslutningen eller koncernen inte längre kan fortsätta verksamheten.

  • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

  • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för samfunden eller affärsfunktionerna inom koncernen för att göra ett uttalande om det konsoliderade bokslutet. Vi ansvarar för styrningen, övervakningen och utförandet av koncernens revision. Vi är ensamma ansvariga för vårt revisionsutlåtande.

Vi informerar förvaltningsorganen bland annat om revisionens planerade omfattning och tidpunkten för dem. Vi informerar också om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi eventuellt identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdirektören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den kunskap vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Vidare är det vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

 

Helsingfors, den 6 mars 2017  

 

Jorma Nurkkala
CGR, OFR

 

Leif-Erik Forsberg 
CRG, OFR