Publikationer

Publikationer

Slutbok

Resultaträkning, offentliga förvaltningsuppgifter, euro
Offentliga förvaltningsuppgifter 15.4.–31.12.2016
OMSÄTTNING 9 072 228,56
Övriga rörelseintäkter 2 321 603,22
Material och tjänster
Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 2 677 179,20

Lagerförändring 68 004,44
Externa tjänster 4 164 232,63
Material och tjänster totalt 6 909 416,27
Personalkostnader

Löner och arvoden 16 356 390,54

Lönebikostnader


Pensionskostnader 2 821 734,31


Övriga lönebikostnader 609 880,18
Personalkostnader totalt 19 788 005,03
Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 1 296 315,63
Övriga rörelsekostnader 18 153 215,19
RÖRELSERESULTAT -34 753 120,34
Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 28,00

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 2 195,13

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 5 868,60

Nedskrivning av placeringar bland best. akt. 0,00
Finansiella intäkter och kostnader totalt -3 645,47


VINST FÖRE FINANSIERING UR STATSBUDGETEN FÖR ÖVRIG VERKSAMHET -34 756 765,81
Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 33 846 270,34
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -910 495,47