Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

RESULTATRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro, totalt 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016
Offentliga
förvaltningsuppgifter
1.1.–31.12.2016
1.1.–31.12.2015

OMSÄTTNING 11 326 871,36 10 722 082,26
Övriga rörelseintäkter 2 880 425,62 2 540 884,67
Material och tjänster

Material, tillbehör och varor


Inköp under räkenskapsperioden 3 337 821,84 3 721 187,51

Lagerförändring 169 460,32 158 245,08
Externa tjänster 5 819 130,19 5 762 895,01
Material och tjänster totalt 9 326 412,35 9 642 327,60
Personalkostnader


Löner och arvoden 21 454 771,31 21 372 991,65

LönebikostnaderPensionskostnader 3 588 144,29 3 714 549,84


Övriga lönebikostnader 981 321,35 890 572,88
Personalkostnader totalt 26 024 236,95 25 978 114,37
Avskrivningar och nedskrivningar


Planenliga avskrivningar 1 978 432,25 2 299 419,93
Övriga rörelsekostnader 23 785 389,22 22 235 577,36
RÖRELSERESULTAT -46 907 173,79 -46 892 472,33
Finansiella intäkter och kostnader


Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 81,10 134,20

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 2 422,96 10 667,35

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 7 823,56 1 743,78

Nedskrivning av placeringar bland best. akt. 0,00 400 000,00
Finansiella intäkter och kostnader totalt -5 319,50 -390 942,23VINST FÖRE FINANSIERING UR STATSBUDGETEN FÖR ÖVRIG VERKSAMHET -46 912 493,29 -47 283 414,56
Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 46 001 997,82 45 295 307,16
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -910 495,47 -1 988 107,40