Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

BALANSRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro, totalt 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016Offentliga
förvaltningsuppgifter
31.12.2016
31.12.2015
AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar


Immateriella rättigheter 354 387,94 510 749,58
Immateriella tillgångar totalt 354 387,94 510 749,58
Materiella tillgångar


Mark- och vattenområden 941 609 632,93 1 150 610 917,57

Vägar 211 732,86 259 009,04

Byggnader och konstruktioner 19 971 618,82 22 011 936,33

Maskiner och materiel 155 679,32 308 822,06

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 32 041,92 31 034,46
Materiella tillgångar totalt 961 980 705,85 1 173 221 719,46
Placeringar


Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 12 365 111,43 12 365 111,43

Andelar i intresseföretag 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar 737 704,68 737 704,68

Övriga fordringar 1 800,00 1 800,00
Placeringar totalt 13 104 616,11 13 104 616,11
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 975 439 709,90 1 186 837 085,15
RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar


Färdiga produkter 1 776 308,10 1 945 768,42
Omsättningstillgångar totalt 1 776 308,10 1 945 768,42
Fordringar

Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 1 716 113,79 1 203 600,67

Fordringar på affärsverkets affärsverksamhet 245 753,25 952 317,52

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 141 049,26 222,56

Fordringar på intressebolag 0,00 0,00

Övriga fordringar 8 654,83 154 358,13

Aktiva resultatregleringar 2 337 782,44 2 433 982,05
Kortfristiga fordringar totalt 4 449 353,57 4 744 480,93
Finansiella värdepapper 0,00 0,00
Pengar och banktillgodohavanden 7 763 275,80 14 295 650,20
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 13 988 937,47 20 985 899,55
AKTIVA TOTALT 989 428 647,37 1 207 822 984,70
ÖVRIGA NOTER

BALANSRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro, 14.4.2016 och 31.12.2016 ihop


Offentliga
förvaltningsuppgifter
31.12.2016
31.12.2015
PASSIVA

EGET KAPITAL


Övrigt eget kapital 977 009 010,43 1 197 874 890,09

Resultat från tidigare räkenskapsper. 0,00 -8 545 514,50

Räkenskapsperiodens resultat -910 495,47 -1 988 107,40
EGET KAPITAL TOTALT 976 098 514,96 1 187 341 268,19
FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt


Övriga skulder, räntefria 5 500,00 4 750,00
Kortfristigt


Erhållna förskottsbetalningar 4 106 117,35 9 485 044,01

Leverantörsskulder 1 956 201,17 1 484 390,83

Skulder till affärsverkets affärsverksamhet 67 651,67 2 015 297,27

Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 114 681,56 35 137,71

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 689 740,80 889 027,10

Passiva resultatregleringar 6 390 239,86 6 568 069,59
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 13 330 132,41 20 481 716,51
PASSIVA TOTALT 989 428 647,37 1 207 822 984,70