Publikationer

Publikationer

Slutbok

Finansieringskalkyl, offentliga förvaltningsuppgifter, euroOffentliga förvaltningsuppgifter 15.4.–31.12.2016KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN
Betalningar från försäljning 2 410 457,69

Betalningar från övriga rörelseintäkter 1 912 475,83

Betalningar för rörelsekostnader -45 106 624,80

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter -40 783 691,28

Betalda räntor och finansiella kostnader -5 868,60

Erhållna räntor från affärsverksamheten 2 195,13

Erhållen utdelning 28,00
Statens budgetfinansiering för övrig verksamhet 33 846 270,34
Kassaflöde från verksamheten -6 941 066,41KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Köp av naturskyddsområden, aktier 158 911,22

Köp av anläggningstillgångar, finansiering från ministerierna -1 946 032,03

Köp av anläggningstillgångar, EU-finansiering

Köp av anläggningstillgångar, annan finansiering -397 249,95

Investeringar i materiella och immateriella tillg. 391 187,97

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg.

Ägarnas investering i förvärv av naturskyddsområden och aktier -158 911,22

Erhållen finansiering för byggande av naturrum etc. 2 445 106,86
Kassaflöde från investeringar 493 012,85KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring 380,95
Kassaflöde från finansieringen 380,95FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -6 447 672,61

Likvida medel 15.4 14 210 948,41

Likvida medel 31.12 7 763 275,80
Förändring -6 447 672,61