Publikationer

Publikationer

Slutbok

Balansräkning, offentliga förvaltningsuppgifter, euroOffentliga förvaltningsuppgifter 31.12.2016AKTIVABESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 354 387,94
Immateriella tillgångar totalt 354 387,94Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 941 609 632,93

Vägar 211 732,86

Byggnader och konstruktioner 19 971 618,82

Maskiner och materiel 155 679,32

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 32 041,92
Materiella tillgångar totalt 961 980 705,85Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 12 365 111,43

Övriga aktier och andelar 737 704,68

Övriga fordringar 1 800,00
Placeringar totalt 13 104 616,11BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 975 439 709,90RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 1 776 308,10
Omsättningstillgångar totalt 1 776 308,10Fordringar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 716 113,79

Fordringar på affärsverkets affärsverksamhet 245 753,25

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 141 049,26

Övriga fordringar 8 654,83

Aktiva resultatregleringar 2 337 782,44
Kortfristiga fordringar totalt 4 449 353,57
Pengar och banktillgodohavanden 7 763 275,80RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 13 988 937,47AKTIVA TOTALT 989 428 647,37

BALANSRÄKNING, euro


Offentliga förvaltningsuppgifter 31.12.2016PASSIVAEGET KAPITAL

Övrigt eget kapital 977 009 010,43

Resultat från tidigare räkenskapsper. 0,00

Räkenskapsperiodens resultat -910 495,47
EGET KAPITAL TOTALT 976 098 514,96FRÄMMANDE KAPITAL

Övriga skulder, räntefria 5 500,00
Kortfristigt

Erhållna förskottsbetalningar 4 106 117,35

Leverantörsskulder 1 956 201,17

Skulder till affärsverkets affärsverksamhet 67 651,67

Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 114 681,56

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 689 740,80

Passiva resultatregleringar 6 390 239,86
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 13 330 132,41PASSIVA TOTALT 989 428 647,37