Publikationer

Publikationer

Slutbok

Resultaträkning
Not Forststyrelsekoncernen 15.4–31.12.2016 Forststyrelsen
15.4–31.12.2016


OMSÄTTNING 1.1 246 378 020,00 77 287 869,66
Lagerförändring av färdiga och halvfärdiga produkter
261 649,04 0,00
Övriga rörelseintäkter 1.2 13 276 355,64 18 058 998,26
Material och tjänsterMaterial, tillbehör och varor
Inköp under räkenskapsperioden
9 023 323,81 3 044 609,53


Lagerförändring
3 354 557,86 68 004,44

Externa tjänster
110 363 900,24 4 244 506,06
Material och tjänster totalt
122 741 781,91 7 357 120,03
Personalkostnader


Löner och arvoden
42 355 337,11 22 476 041,68
LönebikostnaderPensionskostnader
17 081 192,51 3 962 573,92

Övriga lönebikostnader
1 951 969,64 827 007,12
Personalkostnader totalt
61 388 499,26 27 265 622,72
Avskrivningar och nedskrivningar


Planenliga avskrivningar 1.4 4 433 074,52 3 061 937,66
Avskrivningar och nedskrivningar totalt
4 433 074,52 3 061 937,66
Övriga rörelsekostnader
42 259 201,28 33 047 849,62
RÖRELSEVINST
29 093 467,71 24 614 337,89
Finansiella intäkter och kostnader


Intäkter från övriga investeringar bland best. akt.
36 155,96 35 931,96
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
32 943,40 27 060,20
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
128 745,40 89 423,88
Nedskrivning av placeringar bland best. akt.
3 000 000,00 5 000 000,00
Finansiella intäkter och kostnader totalt 1.6 -3 059 646,04 -5 026 431,72


VINST FÖRE FINANSIERING UR STATSBUDGETEN


FÖR ÖVRIG VERKSAMHET
26 033 821,67 19 587 906,17
Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 1.3 33 846 270,34 33 846 270,34


VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER
59 880 092,01 53 434 176,51
Inkomstskatt
4 163 559,08 3 344 660,50
Minoritetsandel
160 501,13 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
55 877 034,06 50 089 516,01