Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

RESULTATRÄKNING, euro, totalt 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016
Forststyrelsekoncernen 1.1–31.12.2016 1.1–31.12.2015

OMSÄTTNING 341 350 377,48 343 347 564,36
Lagerförändring av färdiga och halvfärdiga produkter 261 649,04 -2 344 143,12
Övriga rörelseintäkter 23 323 517,29 27 493 958,15
Material och tjänster


Material, tillbehör och varorInköp under räkenskapsperioden 10 108 444,66 10 161 264,98


Lagerförändring 1 553 652,18 2 567 627,06

Externa tjänster 158 431 969,44 160 048 079,15
Material och tjänster totalt 170 094 066,28 172 776 971,19
Personalkostnader


Löner och arvoden 56 383 229,94 57 912 530,01

LönebikostnaderPensionskostnader 19 469 135,41 11 630 555,56


Övriga lönebikostnader 2 947 526,54 2 654 502,47
Personalkostnader totalt 78 799 891,89 72 197 588,04
Avskrivningar och nedskrivningar


Planenliga avskrivningar 6 336 675,49 6 738 170,53
Avskrivningar och nedskrivningar totalt 6 336 675,49 6 738 170,53
Övriga rörelsekostnader 53 664 503,01 47 833 662,79
RÖRELSEVINST 56 040 407,14 68 950 986,84
Finansiella intäkter och kostnader


Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 49 892,46 89 289,32

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 43 473,54 507 166,20

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 195 624,99 105 740,95

Nedskrivning av placeringar bland best. akt. 3 000 000,00 6 241,46
Finansiella intäkter och kostnader totalt -3 102 258,99 484 473,11VINST FÖRE FINANSIERING UR STATSBUDGETEN

FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 52 938 148,15 69 435 459,95
Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 46 001 997,82 45 295 307,16VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 98 940 145,97 114 730 767,11
Inkomstskatt 6 530 726,66 8 792 264,39
Minoritetsandel 104 367,75 95 543,93
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 92 513 787,06 106 034 046,65