Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

BALANSRÄKNING, euro, totalt 14.4.2016 och 31.12.2016Forststyrelsekoncernen 31.12.2016 31.12.2015
AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar


Immateriella rättigheter 1 251 563,67 841 134,50

Övriga immateriella tillgångar 4 801 612,72 404 003,03
Immateriella tillgångar totalt 6 053 176,39 1 245 137,53
Materiella tillgångar


Mark- och vattenområden 3 821 779 249,02 3 710 294 077,02

Vägar 28 866 068,26 26 366 696,50

Byggnader och konstruktioner 48 334 414,90 51 784 728,49

Maskiner och materiel 3 151 118,22 3 718 879,58

Övriga materiella tillgångar 687 521,07 754 078,55

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 15 911 045,84 16 049 751,23
Materiella tillgångar totalt 3 918 729 417,31 3 808 968 211,37
Placeringar


Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar 2 086 307,30 2 452 278,53

Övriga fordringar 24 100,00 24 100,00
Placeringar totalt 2 110 407,30 2 476 378,53
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 3 926 893 001,00 3 812 689 727,43
RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar


Färdiga produkter 19 831 585,48 20 534 204,82

Produkter i arbete 1 003 044,03 1 592 427,83
Omsättningstillgångar totalt 20 834 629,51 22 126 632,65
Fordringar

Långfristiga fordringar


Övriga fordringar 2 205 015,72 75 015,72

Aktiva resultatregleringar

Långfristiga fordringar totalt

Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 45 254 291,19 36 917 204,80

Övriga fordringar 1 586 915,24 947 638,37

Aktiva resultatregleringar 2 562 729,00 2 628 485,14
Kortfristiga fordringar totalt 49 403 935,43 40 493 328,31
Finansiella värdepapper 0 0,00
Pengar och banktillgodohavanden 11 950 580,12 26 273 445,07
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 84 394 160,78 88 968 421,75
AKTIVA TOTALT 4 011 287 161,78 3 901 658 149,18
ÖVRIGA NOTER

BALANSRÄKNING, euro, 14.4.2016 och 31.12.2016 ihopForststyrelsekoncernen 31.12.2016 31.12.2015
PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59
Övrigt eget kapital 224 811 974,00 0,00
Övrigt eget kapital för offentliga förvaltningsuppgifter 977 009 010,43 1 197 874 890,09
Vinst från tidigare räkenskapsper. 460 201,83 461 570,29
Räkenskapsperiodens vinst 92 513 787,06 106 034 046,65
EGET KAPITAL TOTALT 3 896 309 943,77 3 814 045 208,62
MINORITETSANDEL 5 671 807,92 5 776 175,67
AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 3 915 410,50 778 675,00
FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital


Lån från finansinstitut 2 039 934,70 7 202 553,49

Övriga skulder 821 100,00 907 682,60
Långfristigt främmande kapital totalt 2 861 034,70 8 110 236,09
Kortfristigt främmande kapital


Lån från finansinstitut 59 989 320,43 15 112 198,51

Erhållna förskottsbetalningar 4 557 262,82 11 590 213,67

Leverantörsskulder 11 855 729,85 10 956 411,77

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 7 484 278,38 15 368 078,39

Passiva resultatregleringar 18 606 961,43 19 889 873,34

Latent skatteskuld 35 411,98 31 078,12
Kortfristigt främmande kapital totalt 102 528 964,89 72 947 853,80
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 105 389 999,59 81 058 089,89
PASSIVA TOTALT 4 011 287 161,78 3 901 658 149,18