Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga bilageuppgifter


1.23

Ansvarsförbindelser mn euro
Forststyrelsekoncernen
2016
Forststyrelsen 2016
Leasingansvarbetalda under räkenskapsperioden
1,1 1,0

betalas under nästa år
2,6 2,4

betalas senare
2,3 2,2
Inteckningar i arrenderätt
0,9 0,0
Bankgarantiansvar
2,3 0,7
Övriga bankansvar
1,5 1,0
Handpanter, garantidepositioner
0,8 0,0
Borgen för dotterbolags förbindelser, limitbelopp
0,0 0,0
Investeringsförbindelser
5,9 5,9

Leasingavtal innehåller ett inlösningsvillkor som gäller då restvärdet når en överenskommen nivå.

Avtalen kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid.

Koncernen har också avtal utan inlösningsvillkor, i huvudsak femåriga avtal.

Koncernens fastighetsinvesteringar förknippas med skyldigheten att justera momsavdragen under en period på 10 år från och med 2013.


Ansvar för sanering av förorenade markerAnsvaret för förorenad mark i de områden som Forststyrelsen förvaltar ligger i första hand hos den som har idkat den verksamhet som förorenade marken. I egenskap av innehavare kan Forststyrelsen bli ansvarig för saneringskostnaderna, ifall den som i första hand ansvarar för saneringen inte kan göra det.

Affärstransaktioner med närmaste kretsenDe offentliga förvaltningsuppgifterna får finansiering ur statsbudgeten för sin verksamhet. I affärsverkets och koncernens resultaträkning syns denna post som en prestationsbaserad intäktspost som det redogörs för närmare i det särskilds bokslutet.

Vinst har intäktsförts till staten för år 2015 och för perioden 1.1–14.4.2016.1.24

Antalet anställda under räkenskapsperioden, årsverken
Forststyrelsekoncernen
2016
Forststyrelsen 2016
Arbetstagare
309 0
Tjänstemän
718 497
Totalt
1 027 4971.25

Latenta skattefordringar och -skulder under kalenderåret
Forststyrelsekoncernen
2016

Latent skattefordranför hyllavskrivningar
0,6

för dotterbolagens förluster
4,1

för avsättningar
0,2
Totalt
4,91.26

Revisorernas arvoden under räkenskapsperioden, tusen euro
Forststyrelsekoncernen
2016
Forststyrelsen 2016
KPMG Auditrevision, räkenskapsperioden
45,9 28,1

revision, föreg. räkenskapsperiod
12,7 0,0

skatterådgivning
0,0 0,0

övriga tjänster
276,6 264,3
Totalt
335,2 292,4