Publikationer

Publikationer

Slutbok

Noter till resultaträkning

Mn euro


Omsättning per bransch Not
1.1
Forststyrelsekoncernen 15.4–31.12.2016 Forststyrelsen
15.4–31.12.2016

Affärsverksamheten med skogsbruk
218,2 56,7

Fastighetsutveckling
10,2 10,5

Handel med jordmaterial
2,1 0,0

Frö- och plantproduktion
7,2 0,0

Övriga
8,6 10,1
Totalt
246,3 77,3

Övriga rörelseintäkter 1.2


Försäljningsvinster från bestående aktiva
10,8 10,6

Övriga intäkter
2,5 7,5
Totalt
13,3 18,1

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 1.3


Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet som en prestationsbaserad intäktspost.
33,8 33,8

I det särskilda bokslutet för Offentliga förvaltningsuppgifter redogörs närmare för hur posten fördelar sig på huvudklasserna och förvaltningarna i budgeten.Planenliga avskrivningar 1.4


Immateriella tillgångar
1,0 0,4

Substansavskrivningar
0,0 0,0

Vägar
0,9 0,9

Byggnader och konstruktioner
2,0 1,6

Maskiner och materiel, övriga materiella tillg.
0,5 0,1
Totalt
4,4 3,1

Planenliga avskrivningstider:Immateriella rättigheter, övriga långfr. utgifter

4-5 år

Grusområden

substansavskrivning

Vägar

i huvudsak 25 år

Fiskeribyggnader

i huvudsak 10 år

Flottningsbyggnader

25 år

Byggnader
20–40 år, Haltia 90 år

Konstruktioner

4-10 år

Maskiner och materiel
4-8 år, Haltia 15 år

Övriga materiella tillgångar: asfaltering, odlingsunderlag

15–20 år

De planenliga avskrivningarna har beräknats separat för varje anläggningstillgång som fasta avskrivningar av det ursprungliga anskaffningspriset enligt den ekonomiska livslängden. Avskrivningar börjar göras när en tillgång tas i bruk.
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 1.6 Forststyrelsekoncernen 15.4–31.12.2016 Forststyrelsen
15.4–31.12.2016

Dividendavkastning från utomstående
0,0 0,0

Ränteintäkter
0,0 0,0
Totalt
0,1 0,1

Räntekostnader och övriga finansiella kostnaderRäntekostnader
0,1 0,1

Nedskrivning på kapitallån till dotterbolag
0,0 5,0

Avsättning för omorganisering av dotterbolags affärsverksamhet
3,0 0,0
Totalt
3,1 5,1

Finansiella intäkter och kostnader totalt
-3,1 -5,0