Publikationer

Publikationer

Slutbok

Noter till balansräkningNotBestående aktiva, miljoner euro 1.7Forststyrelsekoncernen
Immateriella tillgångar Mark- och vattenområden Vägar, mark- och vattenkonstr. Byggnader och konstruktioner Maskiner och materiel, övriga materiella tillg. Pågående Projekt Aktier och andelar, övriga fordringar Totalt

Anskaffningsutgift 14.4
6,2 3 721,6 95,9 109,8 30,4 13,7 3,5 3 983,5

Nedskrivning 14.4
0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,0

Ökningar
5,4 113,6 1,4 0,2 0,1 2,2 0,0 122,9

Minskningar
0,0 4,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 6,3

Nedskrivning
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsutgift 31.12
11,5 3 826,6 97,3 108,8 30,4 15,9 2,1 4 095,0
Ack. avskr. och nedskrivn.
14.4.

4,4 4,8 67,5 59,2 26,1 0,0 0,0 164,4

Ack. avskr. som hänför sig
till avdr. och överf.

0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

Avskr. under
räkenskapsper.

1,0 0,0 0,9 2,0 0,5 0,0 0,0 4,4
Ack. avskr. 31.12
5,5 4,8 68,4 60,5 26,6 0,0 0,0 168,2
Bokföringsvärde 14.4
1,7 3 712,9 28,4 50,7 4,2 13,7 2,4 3 814,0

Bokföringsvärde 31.12
6,1 3 821,8 28,9 48,3 3,8 15,9 2,1 3 926,9Maskiner och anordningar i produktionen, bokföringsvärde 31.12
3,0

Forststyrelsen
Immateriella tillgångar Mark- och vattenområden Vägar, mark- och vattenkonstr. Byggnader och konstruktioner Maskiner och materiel, övriga materiella tillg. Pågående Projekt Aktier och andelar Totalt

Anskaffningsutgift 14.4
5,3 3 714,1 96,4 86,7 16,8 13,7 54,2 3 987,2

Värdeminskning 14.4
0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -31,8

Ökningar
0,0 113,5 1,4 0,2 0,0 0,0 50,6 165,8

Minskningar
0,0 4,6 0,0 1,3 0,0 1,8 0,3 8,0

Nedskrivning
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsutgift 31.12
5,3 3 821,3 97,8 85,7 16,8 11,9 74,5 4 113,2
Ack. avskr. och nedskrivn.
14.4.

3,7 1,8 68,0 53,3 16,5 0,0 0,0 143,3

Ack. avskr. som hänför sig
till avdr. och överf.

0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7

Avskr. under
räkenskapsper.

0,4 0,0 0,9 1,6 0,1 0,0 0,0 3,1
Ack. avskr. 31.12
4,0 1,8 68,9 54,3 16,6 0,0 0,0 145,7
Bokföringsvärde 14.4
1,6 3 710,5 28,4 33,5 0,3 13,7 24,2 3 812,1

Bokföringsvärde 31.12
1,2 3 819,5 28,9 31,4 0,2 11,9 74,5 3 967,5


Maskiner och anläggningar i produktionen, bokföringsvärde 31.12
0,0


 

Aktier i dotterbolag Not
1.8
Ägarandel % Bokföringsvärde i moderbolaget, euro

Forststyrelsen

Fin Forelia Ab, Kuopio
100 1 000 000,00


Metsähallitus Skogsbruk Ab
100 50 649 635,81


MH-Kivi Oy, Uleåborg
100 5 500 000,00


Siemen Forelia Ab, Jyväskylä
100 2 476 000,00


Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus, Rantasalmi
66,7 165 111,43


Nuuksiokeskus Ab, Esbo
68,1 12 200 000,00

Totalt

71 990 747,24
Aktier i ägarintresseföretag 1.9Forststyrelsen

Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi
19,98 0,00Övriga aktier och andelar 1.10
Forststyrelsekoncernen 2016 2015 Forststyrelsen 2016
Aktier och andelar, bokföringsvärde, miljoner euro

Aktier i dotterbolag

0,0 0,0 72,0

Aktier i intressebolag

0,0 1,0 0,0

Övriga aktier och fordringar

2,1 2,4 2,5
Totalt

2,1 3,4 74,5Långfristiga fordringar 1.11
Forststyrelsekoncernen 2016 2015 Forststyrelsen 2016

Övriga fordringar

0,0
0,0

Säkerhetsdepositioner

2,2
0,0
Totalt

2,2
0,0Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverkskoncern, mn euro 1.12

2015 Forststyrelsen 2016

Kundfordringar


0,2 0,2

Övriga fordringar


0,0 0,0

Aktiva resultatregleringar


0,0 0,2
Totalt


0,2 0,4

 Not

Övriga fordringar, kortfristiga, mn euro 1.13 Forststyrelsekoncernen
2016
Forststyrelsen 2016

Övriga förskottsbetalningar, utgiftsförskott
0,0 0,0

Moms- och skattefordringar
1,6 1,3
Totalt
1,6 1,4

Kortfristiga resultatregleringar, mn euro 1.14


Life-projekt, inkomstrester
0,7 0,7

EU:s strukturfondsprojekt, inkomstrester
1,2 1,2

Sysselsättningsprogramprojekt, inkomstrester
0,0 0,0

Projektfordringar, övriga inkomstrester
0,3 0,3

Övriga utgiftsförskott, inköpsfakturor
0,4 0,3
Totalt
2,6 2,4

Eget kapital, miljoner euro 1.15


Grundkapital 14.4
2 509,7 2 509,7

Överlåtelser, arv som tillfallit staten
-0,2 -0,2

Förändringar i markanvändningen
1,5 1,5

Övriga förändringar, inkl. återbet. grundkap. och uppskr.
90,5 90,5

Grundkapital 31.12
2 601,5 2 601,5


Övrigt eget kapital 14.4
0,0 0,0

Ökning
224,8 224,8

Övrigt eget kapital 31.12
224,8 224,8


Övrigt eget kapital för offentliga förvaltningsuppgifter 14.4
1 199,6 1 199,6

Överlåtelser, arv som tillfallit staten
13,5 13,5

Ändringar i markanv. övriga, inkl. överföring av de off. förvaltningsuppg. förluster
-235,8 -235,8

Inköp av naturskyddsområde, ägarens investering
-0,2 -0,2

Övrigt eget kapital 31.12
977,0 977,0


Vinst från tidigare räkenskapsper. 1.1
106,5 106,6

Resultat 1.1–14.4., off. förv.uppg. tidigare förluster
47,2 48,0

Vinstutdelning till staten
-116,6 -116,6

Vinst från tidigare räkenskapsper. 31.12
37,1 38,0

Räkenskapsperiodens vinst 15.4–31.12.
55,9 50,1

Resultat från tidigare räkenskapsperioder och räkenskapsper. 31.12
93,0 88,1
Eget kapital totalt 31.12
3 896,3 3 891,4

Minoritetsandel 1.16


Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus
0,5

Nuuksiokeskus Oy
5,1
Minoritetsandel totalt
5,7

Avsättningar, miljoner euro 1.17
1,5

Övriga avsättningar
0,9

Avsättning för omorganisering av dotterbolags affärsverksamhet
3,0
Avsättningar totalt
3,9

Totalbeloppet av långfristiga lån som förfaller om mer än 5 år 1.18 Forststyrelsekoncernen 2016 Forststyrelsen 2016
Totalt
2,0 0,0

Återstående skuld till staten, mn euro 1.19


Skuld till staten, försk.inneh.skuld, socialskyddsavg.skuld, StPL, ArPL
1,7 1,2

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk, mn euro 1.20
Forststyrelsen 2016

Leverantörsskulder

0,3

Resultatregleringar

0,7

Koncernkontoskulder

10,1
Totalt

11,1

Övriga skulder, mn euro 1.21 Forststyrelsekoncernen 2016 Forststyrelsen 2016

Momsskuld
4,9 3,2

Förskottsinnehållnings-, socialskyddsavgifts- och övriga lagstadgade personalkostnadsskulder, i ansl. till lönebetalning
1,1 0,6

Korrigeringar av eget kapital
1,2 1,2

Övriga
0,2 -0,1
Totalt
7,5 5,1

Resultatregleringar, mn euro 1.22


Lagstadg. periodiserade personalkostnader
0,6 0,5

Semesterlöneskuld inkl. sociala kostn.
12,5 6,6

Skatteperiodisering
0,8 0,0

Övriga
4,7 2,3
Totalt
18,6 9,5