Publikationer

Publikationer

Slutbok

Noter angående upprättandet av bokslutet 2016

Bokslutet för 2016 har upprättats i enlighet med lagen om Forststyrelsen (234/2016) och statsrådets förordning (1368/2016).

Affärsverkets och koncernens bokslut gäller perioden 15.4.–31.12.2016. Det gamla affärsverket lades ned 14.4.2016 och affärsverket Forststyrelsen enligt den nya lagen inledde verksamheten 15.4.2016.

Finansiering ur statsbudgeten för offentliga förvaltningsuppgifter

I affärsverkets resultaträkning redovisas finansiering som erhållits ur statsbudgeten som prestationsenlig intäktspost på så sätt att den motsvarar utgifterna under räkenskapsperioden, avskrivningar borträknade, utgiftskorrigering samt anskaffningsutgifter för förslitning underkastade anläggningstillgångar. Finansiering som under räkenskapsperioden erhållits för ofullbordade byggnader och andra anläggningstillgångar har bokförts som avdrag för anskaffningsutgift. I noterna till de offentliga förvaltningsuppgifterna presenteras en kalkyl över finansieringen ur statsbudgeten.

Värderings- och periodiseringsprinciper

BESTÅENDE AKTIVA
Genom statsrådets beslut (27.10.2016) överfördes statens mark- och vattenegendom 15.4.2016 till verkligt värde till Forststyrelsens affärsverksamhet enligt den nya lagen. Affärsverksamhetens övriga egendom och de offentliga förvaltningsuppgifternas egendom överfördes enligt bokföringsvärdet. På samma gång ökades grundkapitalet för affärsverksamheten, och de offentliga förvaltningsuppgifternas förluster från föregående räkenskapsperiod och förlusten från början av 2016 överfördes att belasta de offentliga förvaltningsuppgifternas övriga egna kapital.

Naturahushållningsområdena och största delen av de allmänna vattenområdena överfördes som separata poster under övrigt eget kapital i bokföringen.

Därefter har egendom som överförs utan vederlag till affärsverksamhetens besittning och från affärsverksamhetens besittning i samband med överföringen värderats till gängse värde. När affärsverket har fått beslutet om överföringen av affärsverksamhetens egendom och revisorns utlåtande bokförs egendomen på balansräkningens tillgångskonto eller från tillgångskontot. Bokföringens motpost är kontot Korrigering av eget kapital under Övriga skulder i balansräkningen. Därifrån görs överföringen till eller från grundkapitalet när ministeriet efter behov meddelat beslut om ändring av grundkapitalet.

Egendom som överförts till eller från hanteringen av offentliga förvaltningsuppgifter utan vederlag har värderats till överlåtarens bokföringsvärde i samband med överföringen. Överföringen av egendom bokförs utgående från den erhållna transportresolutionen till balansräkningens tillgångskonto eller från detta konto. Motposten är Övrigt eget kapital under offentliga förvaltningsuppgifter.

Avskrivningsbara övriga bestående aktiva har antecknats till värdet av anskaffningsutgiften, från vilken planenliga avskrivningar har dragits av. Avskrivningarna har räknats som fasta avskrivningar på basis av objektets ekonomiska verkningstid. Av de omvärderade grusreserverna har det gjorts substansavskrivningar enligt användningen.

Under räkenskapsperioden gjorde affärsverket en nedskrivning på sammanlagt 5,0 miljoner euro på ett kapitallån som beviljats ett dotterbolag med anledning av bolagets resultatutsikter.

Koncernen redovisar sammanlagt 3,0 miljoner euro i kostnad och avsättning i anslutning till omstruktureringen av plantaffärsverksamheten.

VÄRDERING AV RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Den omedelbara anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar som återstår vid räkenskapsperiodens slut har aktiverats. Om omsättningstillgångarnas sannolika anskaffningsutgift eller överlåtelsepris är mindre än anskaffningsutgiften under räkenskapsperioden har skillnaden bokförts som utgift.

Finansieringstillgångar
Värdepappren ingående i finansieringstillgångarna har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Jämförbarhet med föregående år

Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen enligt den nya lagen inledde verksamheten 15.4.2016.

I koncernens och affärsverkets resultaträkning och balansräkning med noter samt finansieringskalkyl för perioden 15.4.–31.12 ingår inga jämförelser med föregående år.

Forststyrelse- och affärsverksamhetskoncernens samt de offentliga förvaltningsuppgifternas resultat och balans för hela året läggs fram som rörelseuppgifter med jämförelseår. Affärsverkets och affärsverksamhetens resultat för hela året läggs inte fram eftersom organisationen har ändrats.

När det gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna har ett separat proformabokslut och en verksamhetsberättelse upprättats för kalenderåret 2016.

KORRIGERINGAR AV RESULTATET, BALANSRÄKNINGEN OCH UPPGIFTERNA FÖR FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD
Under räkenskapsperioden gjordes inga korrigeringar av föregående års resultat eller balansräkning eller i uppgifterna för föregående räkenskapsperiod.

OMSTRUKTURERINGAR I ORGANISATIONEN
Under räkenskapsperioden bolagiserades skogsbruksverksamheten till ett 100-procentigt ägt dotterbolag.

Noter angående upprättandet av koncernbokslutet 2016

Alla koncernföretag som ägts i slutet av året har inkluderats i koncernbokslutet. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Skillnaden mellan dotterbolagens anskaffningsutgift och eget kapital som motsvarar den anskaffade andelen har redovisats som koncernaffärsvärde som har avskrivits på 5 år.

Dotterbolagens resultat ingår i koncernbokslutet för perioden 15.4.–31.12.2016.

Koncernens interna affärstransaktioner samt interna fordringar och skulder har eliminerats.

Minoritetsandelarna har avskilts från det egna kapitalet och räkenskapsperiodens resultat och redovisats som separata poster i koncernens resultaträkning och balansräkning.