Publikationer

Publikationer

Slutbok

FinansieringskalkylForststyrelsekoncernen 15.4–31.12.2016 Forststyrelsen
15.4–31.12.2016
KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN


Betalningar från försäljning 239 304 493,72 61 154 585,07

Betalningar från övriga rörelseintäkter 2 516 669,05 7 530 043,87

Betalningar för rörelsekostnader -241 344 463,86 -70 238 549,04

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter 476 698,91 -1 553 920,10

Betalda räntor och finansiella kostnader -128 745,40 -89 423,88

Erhållna räntor från affärsverksamheten 32 943,40 27 060,20

Erhållen utdelning 36 155,96 35 931,96

Betalda direkta skatter -4 163 559,08 -3 344 660,50

Kassaflöde före finansiering ur statsbudgeten -3 746 506,21 -4 925 012,32

Statens budgetfinansiering för övrig verksamhet 33 846 270,34 33 846 270,34
Kassaflöde från affärsverksamheten 30 099 764,13 28 921 258,02
Kassaflöde från investeringar


Köp av naturskyddsområden, aktier 158 911,22 158 911,22

Köp av anläggningstillgångar, finansiering från ministeriet -1 946 032,03 -1 946 032,03

Köp av anläggningstillgångar, EU-finansiering


Köp av anläggningstillgångar, annan finansiering -397 249,95 -397 249,95

Investeringar i aktier i dotterbolag
-13 617 000,00

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -7 886 132,93 -6 753 265,05

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 14 403 243,27 14 174 414,23

Ägarnas investering i/återbäring av förvärv av naturskyddsområden och aktier -158 911,22 -158 911,22

Erhållen finansiering för byggande av naturrum etc. 2 445 106,86 2 445 106,86
Kassaflöde från investeringar 6 618 935,22 -6 094 025,94
KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN


Långfristiga övriga räntebär. skulder, förändring -7 050 038,67 0,00

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring 821 100,00 300,00

Kortfristiga lån från finansinstitut, förändring 49 877 288,85 49 998 456,60

Koncernkontoskulder från dotterbolag, förändr. 0,00 6 542 663,50

Intäktsföring av vinst -116 569 037,01 -116 569 037,01
Kassaflöde från finansieringen -72 920 686,83 -60 027 616,91
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -36 201 987,48 -37 200 384,83

Likvida medel 15.4 48 152 567,60 48 044 372,07

Likvida medel 31.12 11 950 580,12 10 843 987,24
Förändring i likvida medel -36 201 987,48 -37 200 384,83