Publikationer

Publikationer

Slutbok

Balansräkning, euroNot Forststyrelsekoncernen 31.12.2016 Forststyrelsen
31.12.2016
AKTIVABESTÅENDE AKTIVA 1.7

Immateriella tillgångarImmateriella rättigheter
1 251 563,67 1 014 811,67

Övriga immateriella tillgångar
4 801 612,72 227 782,72
Immateriella tillgångar totalt
6 053 176,39 1 242 594,39

Materiella tillgångarMark- och vattenområden
3 821 779 249,02 3 819 495 890,69

Vägar
28 866 068,26 28 861 651,57

Byggnader och konstruktioner
48 334 414,90 31 400 890,25

Maskiner och materiel
3 151 118,22 155 679,32

Övriga materiella tillgångar
687 521,07 10 599,04

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
15 911 045,84 11 874 776,70
Materiella tillgångar totalt
3 918 729 417,31 3 891 799 487,57

PlaceringarAndelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1.8 0,00 71 990 747,24

Övriga aktier och andelar 1.10 2 086 307,30 2 490 403,17

Övriga fordringar
24 100,00 1 800,00
Placeringar totalt
2 110 407,30 74 482 950,41

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
3 926 893 001,00 3 967 525 032,37

RÖRLIGA AKTIVA


OmsättningstillgångarFärdiga produkter
19 831 585,48 1 776 308,10

Produkter i arbete
1 003 044,03 0,00
Omsättningstillgångar totalt
20 834 629,51 1 776 308,10

Fordringar


Långfristiga fordringarÖvriga fordringar 1.11 2 205 015,72 24 000,00
Långfristiga fordringar totalt
2 205 015,72 24 000,00

Kortfristiga fordringarKundfordringar
45 254 291,19 2 235 011,62

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1.12 0,00 412 144,12

Övriga fordringar 1.13 1 586 915,24 1 353 693,60

Aktiva resultatregleringar 1.14 2 562 729,00 2 431 370,60
Kortfristiga fordringar totalt
49 403 935,43 6 432 219,94

Pengar och banktillgodohavanden
11 950 580,12 10 843 987,24

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
84 394 160,78 19 076 515,28

AKTIVA TOTALT
4 011 287 161,78 3 986 601 547,65BALANSRÄKNING, euro
Forststyrelsekoncernen 31.12.2016 Forststyrelsen
31.12.2016
PASSIVAEGET KAPITAL 1.15

Grundkapital
2 601 514 970,45 2 601 514 970,45
Övrigt eget kapital
224 811 974,00 224 811 974,00
Övrigt eget kapital för offentliga förvaltningsuppgifter
977 009 010,43 977 009 010,43
Vinst från tidigare räkenskapsper.
37 096 954,82 38 001 920,52
Räkenskapsperiodens vinst
55 877 034,06 50 089 516,01
EGET KAPITAL TOTALT
3 896 309 943,76 3 891 427 391,41

MINORITETSANDEL 1.16 5 671 807,92 0,00

AVSÄTTNINGAR


Övriga avsättningar 1.17 3 915 410,50 0,00

FRÄMMANDE KAPITAL


Långfristigt främmande kapital 1.18


Lån från finansinstitut
2 039 934,70 0,00

Övriga skulder
821 100,00 820 850,00
Långfristigt främmande kapital totalt
2 861 034,70 820 850,00
Kortfristigt främmande kapital 1.19


Lån från finansinstitut
59 989 320,43 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar
4 557 262,82 4 418 409,85

Leverantörsskulder
11 855 729,85 4 292 130,25

Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1.20 0,00 11 097 789,67

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 1.21 7 484 278,38 5 067 461,70

Passiva resultatregleringar 1.22 18 606 961,44 9 488 194,34

Latent skatteskuld
35 411,98 0,00
Kortfristigt främmande kapital totalt
102 528 964,90 94 353 306,24
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
105 389 999,60 95 174 156,24

PASSIVA TOTALT
4 011 287 161,78 3 986 601 547,65