Publikationer

Publikationer

Slutbok

Resultaträkning, affärsverksamhet, euro
Not Affärsverksamhets-
koncernen
15.4–31.12.2016
Affärsverksamheten
15.4–31.12.2016


OMSÄTTNING 2.1 238 246 446,54 68 447 075,71
Lagerförändring av färdiga och halvfärdiga produkter
261 649,04 0,00
Övriga rörelseintäkter 2.2 16 245 132,45 20 920 633,85
Material och tjänsterMaterial, tillbehör och varor
Inköp under räkenskapsperioden
6 868 757,58 384 148,62


Lagerförändring
3 286 553,42 0,00

Externa tjänster
106 634 920,40 142 555,77
Material och tjänster totalt


PersonalkostnaderLöner och arvoden
25 989 344,72 6 119 651,14

Lönebikostnader
Pensionskostnader
14 259 458,20 1 140 839,61


Övriga lönebikostnader
1 342 089,46 217 126,94
Personalkostnader totalt
41 590 892,38 7 477 617,69
Avskrivningar och nedskrivningarPlanenliga avskrivningar 2.3 2 735 842,66 1 765 622,03
Avskrivningar och nedskrivningar totalt


Övriga rörelsekostnader
29 280 507,84 20 230 307,22
RÖRELSEVINST
64 355 753,75 59 367 458,23
Finansiella intäkter och kostnader 2.5


Intäkter från övriga investeringar bland best. akt.
36 127,96 35 903,96

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
30 729,52 24 865,07

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
122 078,90 83 555,28

Nedskrivning av placeringar bland best. akt.
3 000 000,00 5 000 000,00
Finansiella intäkter och kostnader totalt
-3 055 221,42 -5 022 786,25
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH


SKATTER
61 300 532,33 54 344 671,98
Inkomstskatt
4 163 559,08 3 344 660,50
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
57 136 973,25 51 000 011,48