Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

RESULTATRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHET, euro, totalt 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016
Affärsverksamhets-
koncernen 1.1.–31.12.2016
1.1.–31.12.2015

OMSÄTTNING 332 930 294,02 337 246 150,31
Lagerförändring av färdiga och halvfärdiga produkter 261 649,04 -2 344 142,12
Övriga rörelseintäkter 26 404 231,75 28 458 179,00
Material och tjänster


Material, tillbehör och varorInköp under räkenskapsperioden 7 377 596,01 6 851 274,23


Lagerförändring 1 384 191,86 2 409 382,98

Externa tjänster 153 696 985,12 154 822 016,96
Material och tjänster totalt 162 458 772,99 164 082 674,17
Personalkostnader


Löner och arvoden 34 918 856,78 36 529 576,34

LönebikostnaderPensionskostnader 15 880 991,12 7 916 005,72


Övriga lönebikostnader 1 966 205,19 1 763 929,59
Personalkostnader totalt 52 766 053,09 46 209 511,65
Avskrivningar och nedskrivningar


Planenliga avskrivningar 3 780 720,56 3 900 259,27

Avskrivningar och nedskrivningar totalt 3 780 720,56 3 900 259,27
Övriga rörelsekostnader 37 279 036,04 32 988 399,31
RÖRELSEVINST 103 311 592,13 116 179 342,79
Finansiella intäkter och kostnader


Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 49 811,36 89 155,12

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 41 031,83 496 490,10

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 186 748,41 102 144,29

Nedskrivning av placeringar bland best. akt. 3 000 000,00 6 241,46
Finansiella intäkter och kostnader totalt -3 095 905,22 477 259,47

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 100 215 686,91 116 656 602,26
Inkomstskatt 6 530 726,66 8 792 264,39
Minoritetsandel 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 93 684 960,25 107 864 337,87