Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter

BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHET, euro, totalt 1.1.–14.4.2016 och 15.4.–31.12.2016Affärsverksamhets-
koncernen 2016
2015
AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 896 453,72 329 329,55
Övriga immateriella tillgångar 4 755 665,13 372 066,52
Immateriella tillgångar totalt 5 652 118,85 701 396,07
Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 2 879 439 721,33 2 558 953 264,69
Vägar 28 654 335,40 26 107 687,46
Byggnader och konstruktioner 13 600 603,19 14 763 665,98
Maskiner och materiel 1 313 500,48 1 490 606,91
Övriga materiella tillgångar 387 081,48 426 468,48
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 15 879 003,92 16 018 716,77
Materiella tillgångar totalt 2 939 274 245,80 2 617 760 410,29
Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma

affärsverkskoncern 0,00 0,00
Övriga aktier och andelar 1 348 602,62 1 714 573,85
Övriga fordringar 22 300,00 22 300,00
Placeringar totalt 1 370 902,62 1 736 873,85
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 946 297 267,27 2 620 198 680,21
RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 18 055 277,38 18 588 436,40
Produkter i arbete 1 003 044,03 1 592 427,83
Omsättningstillgångar totalt 19 058 321,41 20 180 864,23
Fordringar

Långfristiga fordringar


Övriga fordringar 2 205 015,72 75 015,72
Långfristiga fordringar totalt 2 205 015,72 75 015,72
Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 43 539 077,40 35 713 173,85

Fordringar på offentl. förv.uppgifter 182 333,23 2 046 892,63

Övriga fordringar 1 568 599,45 792 805,45

Aktiva resultatregleringar 192 491,26 194 262,56
Kortfristiga fordringar totalt 45 482 501,34 38 747 134,49
Finansiella värdepapper 0,00 0,00
Pengar och banktillgodohavanden 3 932 025,14 11 865 114,92
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 70 677 863,61 70 868 129,36
AKTIVA TOTALT 3 016 975 130,88 2 691 066 809,57
ÖVRIGA NOTER, AFFÄRSVERKSAMHET

BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro, 14.4.2016 och 31.12.2016 ihopAffärsverksamhets-
koncernen 2016
2015
PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59
Övrigt eget kapital 224 811 974,00 0,00
Vinst från tidigare räkenskapsper. 500 453,42 9 205 152,86
Räkenskapsperiodens vinst 93 684 960,25 107 864 337,87
EGET KAPITAL TOTALT 2 920 512 358,12 2 626 744 192,32
MINORITETSANDEL 0,00 0,00
AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 3 915 410,50 778 675,00
FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 2 039 934,70 7 202 553,49
Övriga skulder (inkl. räntebär.) 815 600,00 902 932,60
Långfristigt främmande kapital totalt 2 855 534,70 8 105 486,09
Kortfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 59 989 320,43 15 112 198,51
Erhållna förskottsbetalningar 452 045,47 2 105 269,66
Leverantörsskulder 9 866 408,09 9 459 935,01
Skulder till offentliga förvaltningsuppg. 340 611,94 948 775,17
Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1 509,08 919,49
Övriga skulder (inkl. räntebär.) 6 789 939,08 14 463 229,28
Passiva resultatregleringar 12 216 581,49 13 317 050,92
Latent skatteskuld 35 411,98 31 078,12
Kortfristigt främmande kapital totalt 89 691 827,56 55 438 456,16
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 92 547 362,26 63 543 942,25
PASSIVA TOTALT 3 016 975 130,88 2 691 066 809,57