Publikationer

Publikationer

Slutbok

Övriga noter, affärsverksamhet, mn euro

Ansvarsförbindelser 2.23 Affärsverksamhets-
koncernen 2016
2015 Affärsverksamheten 2016

Leasingansvar


betalda under räkenskapsperioden
0,6 1,7 0,5 1,6


betalas under nästa år
2,6 2,6 2,4 2,6


betalas senare
2,3 3,8 2,2 3,8

Inteckningar i arrenderätt
0,9 0,9 0,0 0,0

Bankgarantiansvar
2,3 2,6 0,7 0,4

Övriga bankansvar
1,5 0,4 1,0 0,4

Handpanter, garantidepositioner
0,0 0,1 0,0 0,0

Borgen för dotterbolags förbindelser, limitbelopp
0,0 0,0 0,0 3,5

Investeringsförbindelser
5,9 4,2 5,9 4,2
Affärsverksamhetens leasingavtal innehåller ett inlösningsvillkor som gäller då restvärdet når en överenskommen nivå.
Avtalen kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid.
Koncernen har också avtal utan inlösningsvillkor, i huvudsak femåriga avtal.
Ansvar för sanering av förorenade markerAnsvaret för förorenad mark i de områden som Forststyrelsen förvaltar ligger i första hand hos den som har idkat den verksamhet som förorenade marken.

I egenskap av innehavare kan Forststyrelsen bli ansvarig för saneringskostnaderna, ifall den som i första hand ansvarar för saneringen inte kan göra det.
Affärstransaktioner med närmaste kretsen

Vinst har intäktsförts till staten för år 2015 och för perioden 1.1.–14.4.2016.

 

Latenta skattefordringar och -skulder under kalenderåret 2.24 Affärsverksamhets-
koncernen 2016
2015


Latent skattefordran


för hyllavskrivningar
0,6 0,7för dotterbolagens förluster
3,8 2,4för avsättningar
0,2 0,3

Totalt
4,5 3,4

Självfinansierade investeringar 2.25 Affärsverksamhets-
koncernen 2016
2016 Affärs-
verksamheten
2016
2016
Inv.plan Utf. 15.4-31.12 Inv.plan Utf. 15.4-31.12

Mark-, vatten och grusområden
6,7 2,6 6,7 2,6

Vägar, förädling av tomter
4,3 0,2 4,3 0,2

Materiel (maskiner och anordningar), vindkraftsprojekt
5,6 3,1 5,6 3,1

Byggnader och konstruktioner
0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga
2,5 1,9 2,2 0,8
Totalt
19,2 8,0 18,9 6,9