Publikationer

Publikationer

Slutbok

Noter till resultaträkning, affärsverksamhet, euro

Omsättning per bransch 2.1 Affärsverksamhets-
koncernen
15.4–31.12.2016
Affärsverksamheten
15.4–31.12.2016

Affärsverksamheten med skogsbruk
218 472 593,48 56 671 572,64

Fastighetsutveckling
10 222 604,59 10 473 679,49

Handel med jordmaterial
2 050 487,55 0,00

Frö- och plantproduktion
7 211 349,94 0,00

Övriga
289 410,98 1 301 823,58
Totalt
238 246 446,54 68 447 075,71

varav omsättning för offentliga förv.uppgifter
292 855,44 224 834,05
och dess dotterbolag
5 972,00 5 972,00
och övriga dotterbolag
0,00 57 935 060,14

Övriga rörelseintäkter 2.2


Försäljningsvinster från bestående aktiva
10 350 559,20 10 119 827,00

Intäkter från tjänster till off. förv.uppgifter
5 269 969,87 5 167 813,00

Intäkter från tjänster till dotterbolag
994,00 5 363 777,61

Övriga intäkter
623 609,38 269 216,24
Totalt
16 245 132,45 20 920 633,85

Planenliga avskrivningar 2.3


Immateriella tillgångar
909 382,59 263 098,47

Substansavskrivningar
45 134,03 20 363,12

Vägar
891 238,72 890 888,96

Byggnader och konstruktioner
734 711,77 591 271,48

Maskiner och materiel, övriga mat. tillg.
155 375,55 0,00
Totalt
2 735 842,66 1 765 622,03

Planenliga avskrivningstider:Immateriella rättigheter, övriga långfr. utgifter

4-5 år

Grusområden

substansavskrivning

Vägar

i huvudsak 25 år

Fiskeribyggnader

i huvudsak 10 år

Flottningsbyggnader

25 år

Byggnader

20-40 år

Konstruktioner

4-10 år

Maskiner och materiel

4-8 år

Övriga materiella tillgångar: asfaltering, odlingsunderlag

15–20 år
De planenliga avskrivningarna har beräknats separat för varje anläggningstillgång. Avskrivningar börjar göras när en tillgång tas i bruk.

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 2.5 Affärsverksamhets-
koncernen
15.4–31.12.2016
Affärsverksamheten
15.4–31.12.2016

Dividendavkastning från utomstående
36 127,96 35 903,96
Dividendavkastning från dotterbolag
0,00 0,00
Dividendavkastning från intressebolag
0,00 0,00
Ränteintäkter
30 729,52 24 865,07
Totalt
66 857,48 60 769,03

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader, euro


Räntekostnader
122 078,90 83 555,28
Räntekostnader till dotterbolag
0,00 0,00
Nedskrivning av aktier i intressebolag
0,00 0,00
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
0,00 0,00
Nedskrivning av kapitallån till dotterbolag
0,00 5 000 000,00
Avsättning för omorganisering av dotterbolags affärsverksamhet
3 000 000,00 0,00
Totalt
3 122 078,90 5 083 555,28

Finansiella intäkter och kostnader totalt
-3 055 221,42 -5 022 786,25