Publikationer

Publikationer

Slutbok

Noter till balansräkning, affärsverksamhetNotBestående aktiva, mn euro 2.6Affärsverksamhets-
koncernen

Immateriella tillgångar Mark- och vattenområden Vägar, mark- och vattenkonstr. Byggnader och konstruktioner Maskiner och materiel, övriga materiella tillg. Pågående Projekt Aktier och andelar, övriga fordringar Totalt
Anskaffningsutgift 14.4
5,2 2 568,6 94,1 47,4 20,6 13,6 2,7 2 754,6
Nedskrivning 14.4
0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,0
Ökningar
5,3 322,9 1,4 0,2 0,0 2,3 0,0 332,1
Minskningar
0,0 3,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 3,9
Nedskrivning
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsutgift 31.12
10,5 2 884,3 95,5 47,2 20,7 15,9 1,4 3 077,7Ack. avskr. och nedskrivn. 14.4.
4,0 4,8 65,9 33,1 18,8 0,0 0,0 128,9
Ack. avskr. som hänför sig till avdr. och överf.
0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Avskr. under räkenskapsper.
0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,0 0,0 2,7
Ack. avskr. 31.12
4,9 4,8 66,8 33,6 19,0 0,0 0,0 131,5Bokföringsvärde 14.4
1,3 2 559,8 28,2 14,3 1,8 13,6 1,7 2 620,6
Bokföringsvärde 31.12
5,7 2 879,4 28,7 13,6 1,7 15,9 1,4 2 946,3Maskiner och anordningar i produktionen
1,7

Bokföringsvärde 31.12
Affärsverksamheten
Immateriella tillgångar Mark- och vattenområden Vägar, mark- och vattenkonstr. Byggnader och konstruktioner Maskiner och materiel, övriga materiella tillg. Pågående Projekt Aktier och andelar Totalt
Anskaffningsutgift 14.4
4,3 2 561,8 94,6 38,6 9,7 13,5 40,7 2 763,3
Nedskrivning 14.4
0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -31,4
Ökningar
0,0 322,8 1,4 0,2 0,0 0,0 50,6 375,1
Minskningar
0,0 3,2 0,0 0,4 0,0 1,7 0,3 5,6
Nedskrivning
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anskaffningsutgift 31.12
4,3 2 879,7 95,9 38,5 9,7 11,8 61,4 3 101,3Ack. avskr. och nedskrivn. 14.4.
3,1 1,8 66,4 26,6 9,7 0,0 0,0 107,6
Ack. avskr. som hänför sig till avdr. och överf.
0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Avskr. under räkenskapsper.
0,3 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 1,8
Ack. avskr. 31.12
3,4 1,8 67,3 27,0 9,7 0,0 0,0 109,2Bokföringsvärde 14.4
1,1 2 558,3 28,2 12,0 0,0 13,5 11,1 2 624,2
Bokföringsvärde 31.12
0,9 2 877,9 28,6 11,4 0,0 11,8 61,4 2 992,1Maskiner och anläggningar i produktionen, bokföringsvärde 31.12
0,0


 

Aktier i dotterbolag Not
2.7
Ägarandel % Bokföringsvärde i moderbolaget, euro

Forststyrelsen

Fin Forelia Ab, Kuopio
100 1 000 000,00


Metsähallitus Skogsbruk Ab
100 50 649 635,81


MH-Kivi Oy, Uleåborg
100 5 500 000,00


Siemen Forelia Ab, Jyväskylä
100 2 476 000,00

Totalt

59 625 635,81
Aktier i ägarintresseföretag 2.8
Forststyrelsen

Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi
19,98 0,00
Aktier och andelar, bokföringsvärde, euro 2.9
Affärsverksamhets-
koncernen 2016
2015 Affärsverksamheten 2016

Aktier i dotterbolag

0,00 0,00 59 625 635,81

Aktier i intressebolag

0,00 967 879,12 0,00

Aktier i ägarintresseföretag

0,00 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar

716 835,48 755 987,68 1 120 931,35

Andelar i samfällda skogar

631 767,14 913 997,27 631 767,14
Totalt

1 348 602,62 2 637 864,07 61 378 334,30Placeringar, övriga fordringar, euro 2.10Anslutningsavgiftsfordringar

22 300,00 22 300,00 0,00

Fordringar på de offentliga förvaltningsuppgifterna, euro 2.11
Kundfordringar

155 660,13 740 650,18 42 501,67

Aktiva resultatregleringar

26 673,10 632,00 25 150,00
Totalt

182 333,23 741 282,18 67 651,67Fordringar på dotterbolag, euro 2.12
Kundfordringar

0,00 4 788,05 165 019,79

Övriga fordringar

0,00 0,00 0,00

Aktiva resultatregleringar

0,00 0,00 106 075,07
Totalt

0,00 4 788,05 271 094,86

Övriga fordringar, kortfristiga, euro 2.13
Övriga förskottsbetalningar, utgiftsförskott

17 948,46 52 908,47 7 290,71

Mervärdesskattefordringar

212 902,93 95 604,94 0,00

Skattefordringar

1 337 748,06 0,00 1 337 748,06

Övriga fordringar

0,00 0,00 0,00
Totalt

1 568 599,45 148 513,41 1 345 038,77

 Not

Aktiva externa resultatregleringar, kortfristiga, euro 2.14 Affärsverksamhets-
koncernen 2016
Affärsverksamheten 2016

Räntefordringar
0,00 0,00

Skattefordringar
0,00 0,00

Övriga utgiftsförskott/inköpsfakturor
145 629,75 93 588,16

Övriga inkomstrester
46 861,51 0,00
Totalt
192 491,26 93 588,16

Eget kapital, euro 2.15

Grundkapital 14.4
2 509 674 701,59 2 509 674 701,59

överlåtelser av besittning
-168 070,20 -168 070,20

arv som tillfallit staten
0,00 0,00

ändringar i markanvändningen
1 512 561,17 1 512 561,17

övriga
90 495 777,89 90 495 777,89
Grundkapital 31.12
2 601 514 970,45 2 601 514 970,45
Övrigt eget kapital 1.1
0,00 0,00

Ökning
224 811 974,00 224 811 974,00
Övrigt eget kapital 31.12
224 811 974,00 224 811 974,00
Vinst från tidigare räkenskapsper. 1.1
117 069 490,73 117 102 658,91
Resultat för perioden 1.1.–14.4.2016
36 547 986,70 37 468 298,62
Vinstutdelning till staten
-116 569 037,01 -116 569 037,01
Vinst från tidigare räkenskapsper. 31.12
37 048 440,42 38 001 920,52
Räkenskapsperiodens vinst
57 136 973,25 51 000 011,48
Eget kapital totalt 31.12
2 920 512 358,12 2 915 328 876,45


Avsättningar, euro 2.16


Övriga avsättningar, euro
915 410,50 0,00
Avsättning för omorganisering av dotterbolags affärsverksamhet
3 000 000,00 0,00
Totalt
3 915 410,50 0,00
6 291 065,75
Totalbeloppet av långfristiga lån som förfaller om mer än 5 år, euro 2.17 Affärsverksamhets-
koncernen 2016

Totalt
2 039 934,70

Återstående skuld till staten, euroSkuld till staten, försk.inneh.skuld, socialskyddsavg.skuld, StPL, ArPL 2.18 783 461,62 294 505,94

Skulder till de offentliga förvaltningsuppgifterna, euro 2.19


Leverantörsskulder
29 988,22 14 717,11

Resultatregleringar
310 623,72 231 036,14
Totalt
340 611,94 245 753,25

Skulder till dotterbolag, euro 2.20


Leverantörsskulder
0,00 180 418,04

Övriga skulder
0,00 0,00

Passiva resultatregleringar
1509,08 713 037,36

Koncernkontoskulder
0,00 10 089 652,71
Totalt
1 509,08 10 983 108,11

Övriga externa skulder, euro 2.21


Momsskuld
4 564 525,91 2 880 026,73

Förskottsinnehållnings-, socialskyddsavgifts- och övriga lagstadgade personalkostnadsskulder, i ansl. till lönebetalning
669 128,62 206 573,42

Korrigeringar av eget kapital
1 277 308,55 1 277 308,55

Övriga
278 976,00 13 812,20
Totalt
6 789 939,08 4 377 720,90

Externa passiva resultatregleringar, euro 2.22


Lagstadg. periodiserade personalkostnader
114 333,00 87 932,52

Semesterlöneskuld inkl. sociala kostn.
7 781 425,34 1 915 489,99

Skatteperiodindelning
814 564,72 0,00

Övriga
3 506 258,43 1 094 531,97
Totalt
12 216 581,49 3 097 954,48