Publikationer

Publikationer

Slutbok

Finansieringskalkyl, affärsverksamhet, euroAffärsverksamhets-
koncernen
15.4–31.12.2016
Affärsverksamheten 15.4–31.12.2016
KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN

Betalningar från försäljning 239 788 413,93 61 421 945,93

Betalningar från övriga rörelseintäkter 5 894 573,25 10 800 806,85

Betalningar för rörelsekostnader -204 228 267,52 -32 968 981,00

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter 41 454 719,66 39 253 771,78

Betalda räntor och finansiella kostnader -122 078,90 -83 555,28

Erhållna räntor från affärsverksamheten 30 729,52 24 865,07

Erhållen utdelning 36 127,96 35 903,96

Betalda direkta skatter -4 163 559,08 -3 344 660,50
Kassaflöde från affärsverksamheten 37 235 939,16 35 886 325,03
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR


Investeringar i aktier i dotterbolag 0,00 -13 617 000,00

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -7 965 845,44 -6 863 162,55

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 14 147 352,25 13 869 123,16
Kassaflöde från investeringar 6 181 506,81 -6 611 039,39
KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN


Långfristiga övriga räntebär. skulder, förändring -7 045 028,11 0,00

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring 815 600,00 -80,95

Kortfristiga lån från finansinstitut, förändring 49 877 288,85 49 998 456,60

Koncernkontoskulder från dotterbolag 0,00 6 542 663,50

Intäktsföring av vinst -116 569 037,01 -116 569 037,01
Kassaflöde från finansieringen -72 921 176,27 -60 027 997,86
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -29 503 730,30 -30 752 712,22

Likvida medel 15.4 33 435 755,44 33 833 423,66

Likvida medel 31.12 3 932 025,14 3 080 711,44
Förändring -29 503 730,30 -30 752 712,22