Publikationer

Publikationer

Slutbok

Balansräkning, affärsverksamhet, euroNot Affärsverksamhets-
koncernen 31.12.2016
Affärsverksamheten
31.12.2016

AKTIVABESTÅENDE AKTIVA 2.6

Immateriella tillgångarImmateriella rättigheter
896 453,72 660 423,73

Övriga immateriella tillgångar
4 755 665,13 227 782,72
Immateriella tillgångar totalt
5 652 118,85 888 206,45

Materiella tillgångarMark- och vattenområden
2 879 439 721,33 2 877 886 257,76

Vägar
28 654 335,40 28 649 918,71

Byggnader och konstruktioner
13 600 603,19 11 429 271,43

Maskiner och materiel
1 313 500,48 0,00

Övriga materiella tillgångar
387 081,48 10 599,04

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
15 879 003,92 11 842 734,78
Materiella tillgångar totalt
2 939 274 245,80 2 929 818 781,72

PlaceringarAndelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 2.7 0,00 59 625 635,81

Övriga aktier och andelar 2.9 1 348 602,62 1 752 698,49

Övriga fordringar 2.10 22 300,00 0,00
Placeringar totalt
1 370 902,62 61 378 334,30

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
2 946 297 267,27 2 992 085 322,47

RÖRLIGA AKTIVA


OmsättningstillgångarFärdiga produkter
18 055 277,38 0,00

Produkter i arbete
1 003 044,03 0,00
Omsättningstillgångar totalt
19 058 321,41 0,00

Fordringar


Långfristiga fordringarÖvriga fordringar
2 205 015,72 24 000,00
Långfristiga fordringar totalt
2 205 015,72 24 000,00
Kortfristiga fordringar totaltKundfordringar
43 539 077,40 518 897,83

Fordringar på offentl. förv.uppgifter 2.11 182 333,23 67 651,67

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 2.12 0,00 271 094,86

Fordringar på intressebolagÖvriga fordringar 2.13 1 568 599,45 1 345 038,77

Aktiva resultatregleringar 2.14 192 491,26 93 588,16
Kortfristiga fordringar totalt
45 482 501,34 2 296 271,29

Pengar och banktillgodohavanden
3 932 025,14 3 080 711,44

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
70 677 863,61 5 400 982,73

AKTIVA TOTALT
3 016 975 130,88 2 997 486 305,20


BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euroNot Affärsverksamhets-
koncernen 31.12.2016
Affärsverksamheten
31.12.2016

PASSIVAEGET KAPITALGrundkapital
2 601 514 970,45 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital
224 811 974,00 224 811 974,00

Vinst från tidigare räkenskapsper.
37 048 440,42 38 001 920,52

Räkenskapsperiodens vinst
57 136 973,25 51 000 011,48
EGET KAPITAL TOTALT 2.15 2 920 512 358,12 2 915 328 876,45

MINORITETSANDEL
0,00 0,00

AVSÄTTNINGARÖvriga avsättningar 2.16 3 915 410,50 0,00

FRÄMMANDE KAPITAL


LångfristigtLån från finansinstitut 2.17 2 039 934,70 0,00

Övriga skulder (inkl. räntebär.)
815 600,00 815 350,00
Kortfristigt 2.18


Lån från finansinstitut
59 989 320,43 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar
452 045,47 312 292,50

Leverantörsskulder
9 866 408,09 2 335 929,08

Skulder till offentliga förvaltningsuppg. 2.19 340 611,94 245 753,25

Skulder till dotterbolag inomsamma affärsverkskoncern 2.20 1 509,08 10 983 108,11

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 2.21 6 789 939,08 4 377 720,90

Passiva resultatregleringar 2.22 12 216 581,49 3 097 954,48

Latent skatteskuld
35 411,98 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
92 547 362,26 82 157 428,75

PASSIVA TOTALT
3 016 975 130,88 2 997 486 305,20