Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Naturskydd


2016 2015
Skydd av arter och naturtyper

Areal för restaurering och naturvård, ha 5 738 5 670
Uppföljningen av statusen hos direktivarter och de mest hotade arterna, antalet granskningar av artförekomster, st. 8 536 2 755Tillståndet hos nätverket Natura 2000 och naturskyddsnätverket

Antalet Natura-områden där en bedömning av tillståndet har utförts 269 42Livskraften hos vilt- och fiskbestånden, ansvarsfullheten i jakt och fiske

Antalet händelser inom jakt- och fiskeövervakningen, st. 11 278 10 287
Andelen brott mot lag eller tillstånd som konstaterats av alla granskningar, % 10,1 11,3


Källa

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifters verksamhetsberättelse och bokslut