Publikationer

Publikationer

Generaldirektörens översikt

Ett år av avgöranden – nu går vi vidare tillsammans

Forststyrelsen har ett livligt och mångskiftande år 2016 bakom sig. Trots stora förändringar nådde Forststyrelsen upp till ett gott resultat. Vårt kunniga och yrkesskickliga arbete skördade framgångar inom såväl fastighetsutvecklingen, naturvården och skogsbruket som rekreationsbruket.

Det hände mycket år 2016, både hos oss och ute i världen. Den nya lagen om Forststyrelsen trädde i kraft på våren, Forststyrelsen fick ny generaldirektör och naturtjänstdirektör, och de ägarpolitiska riktlinjerna och strategin som styr verksamheten reviderades. Storbritanniens Brexit-beslut och kampen om presidentposten i Förenta staterna är exempel på kraftiga vindar som svepte över världen.

Reformen av lagen om Forststyrelsen väckte en livlig, nästintill passionerad debatt bland medborgarna. Det visar att statens marker och vatten är viktiga för finländarna – vilket är mycket glädjande. Vi på Forststyrelsen betraktar också vårt arbete som betydelsefullt. När det gäller att omsätta den nya strategin har personalen i enkäter uppgett att den samhälleliga betydelsen är ett av de mest värdefulla dragen i arbetet.

Att resultatenheten för skogsbruket bolagiserades till Metsähallitus Skogsbruk Ab var den största ändringen i den nya lagen. Bolaget har ensamrätt att idka skogbruk i statens mångbruksskogar. Bolaget äger ingen skog, utan staten har alltjämt äganderätten till skogarna. Statens skogsaffärsverksamhet organiserades genom bolagiseringen på ett konkurrensneutralt sätt enligt bestämmelserna i EU-stadgarna. Detta innebär att staten kan idka affärsverksamheten. Nationalparkerna, vildmarksområdena och övriga naturskyddsområden används på samma sätt som hittills och miljöministeriet styr vården av områdena.

Många fördelar utöver nyttan i euro

Forststyrelsekoncernens omsättning år 2016 var 333 miljoner euro, mycket nära omsättningen året innan, 337 miljoner euro. Årsresultatet var utan korrigering för engångsposter 107 miljoner euro, vilket är omkring 4 miljoner över budgetmålet. De extra tilläggspensionspremier och andra engångsposter som lagändringen orsakade sänkte emellertid resultatet till 94 miljoner euro.

Medan den gamla lagen var i kraft, 1.1–14.4.2016, inkomstförde Forststyrelsen 10 miljoner euro i statens kassa. För slutet av året föreslår affärsverkets styrelse en inkomstföring på 86 miljoner euro till staten att disponeras för det allmänna bästa. Dessutom betalar Skogsbruk Ab skatt på sin rörelsevinst till staten.

Vid sidan av affärsverksamheten har Forststyrelsens natur- och vildmarkstjänster betydande effekter. Finansieringen som de här enheterna använde uppgick förra året till 63 miljoner euro.

– Forststyrelsens affärsverksamhet bildar en helhet, där vi för varje producerad två euro skapar annan än penningmässig nytta för minst en euro till staten, påpekar Hyttinen. Lagändringen påverkade inte dessa samhälleliga förpliktelser som har ålagts Forststyrelsen, utan rekreationsbruket i de flerbruksskogar som används som ekonomiskogar och tryggandet av mångfalden och renhushållningen på statens marker fortsätter på samma sätt som tidigare.

År 2016 uppgick satsningen i pengar på dessa samhälleliga förpliktelser till 56 miljoner euro. Utan dem hade rörelseresultatet enligt uppskattning varit 56 miljoner euro större.

Livskraft för landskapen

Forststyrelsens verksamhet har många indirekta ekonomiska följder som ger landskapen både arbetstillfällen och pengar. I nationalparkerna gjordes över 2,8 miljoner besök år 2016, en ökning på 7 procent från året innan. Sammanlagt bidrog besökarnas spendering i alla 39 nationalparker till en lokal totalinkomst- och sysselsättningseffekt på 178,9 miljoner euro och 1 774 årsverken. Den effekt som besökarna hade för närregionen ökade med 21 procent från föregående år.

Inom affärsverksamheten satte Forststyrelsens fastighetsutveckling (Laatumaa) fart på utvecklingen av två viktiga turistmål, Ruka och Saariselkä. I och med att planläggningen av östra Ruka inleds får hela turistcentrumet en tillväxtimpuls.

Skogsbruk Ab, som svarar för Forststyrelsens huvudsakliga affärsverksamhet, nådde upp till målen. Försäljningsvolymen av gagnvirke var 5,9 miljoner kubikmeter, ungefär på samma nivå som året innan. Företagare har hand om avverkningen, transporterna och en del av skogsvårdsarbetena. År 2016 sysselsatte Forststyrelsens entreprenader sammanlagt ca 420 företag som tillsammans hade 2000 arbetstagare. Turismen och rekreationsanvändningen i skydds- och strövområdena sysselsatte också företagare inom både turism och underhållsverksamhet.

Vårdåtgärderna hjälpte hotade arter

Forststyrelsens kunniga anställda inom naturvård har gjort ett förstklassigt arbete för att förbättra den biologiska mångfalden. Resultat on uppkommit: exempelvis har bestånden av hotade arter, såsom saimenvikare och vitryggig hackspett, stärkts till följd av skyddsarbetet. Enligt en granskning som gjordes år 2016 var läget bra även för de flesta arter som kräver brådskande skyddsåtgärder i mångbruksskogarna.

År 2016 startades stora LIFE-projekt varav Freshabit-LIFE IP, som skyddar insjönaturen, var det största. I detta genom tiderna största projektet i Finland som finansieras av EU:s LIFE-fond utvecklar vi nya metoder för förvaltningen av vattenarvet tillsammans med våra samarbetspartner.

Att värna om naturvärdena är till nytta för artbeståndet men också för oss människor som rör oss i naturen. Exempelvis när vi vårdar fiskevattnen stärker vi de naturliga och inhemska fisk- och kräftbestånden, vilket förbättrar betingelserna för fiskerinäringen. Detta stöder också lokalekonomierna. De som fiskade och jagade på statens marker år 2016 bidrog till en totalinkomst- och sysselsättningseffekt på 40 miljoner euro och 249 årsverken.

Vi skapar framtiden tillsammans

Finlands 100-årsjubileumsår 2017 är Forststyrelsens 158:e verksamhetsår. Vi är en del av det finländska samhället. Vi vill också utveckla det tillsammans.

I Södra Finland och i Österbotten gör vi detta arbete i form av naturresursplanering. I samarbete med tiotals intressentgrupper utreder vi hur man med hjälp av de statsägda marker och vatten som är belägna i dessa regioner kan öka välfärden i samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Innovationerna inom bioekonomin bådar gott även för Forststyrelsen. Statens marker och vatten erbjuder rikligt med möjligheter: utöver virkesproduktionen hör energi, mat, övriga naturprodukter samt tjänster för hälsa och välbefinnande till kärnan av bioekonomin.

Forststyrelsen har ett bättre läge än någonsin att förvalta och utveckla nationalegendomen. Tillsammans med personalen omsätter vi den nya strategin om att vara en föregångare inom mångsidig bioekonomi i vardagen. De interna processerna har anpassats till den nya lagen och gjorts smidigare.

Enligt en enkät som genomfördes bland intressentgrupperna har Forststyrelsen alltjämt ett bra namn när det gäller samhällsansvar. Av intressentgrupperna anser 79 procent att Forststyrelsen är ganska bra eller mycket bra på att säkerställa en stabil avkastning på statens marker. Jag tackar personalen för ett fint arbete. Låt oss fortsätta framåt tillsammans!


Pentti Hyttinen,
generaldirektör

 

Foto: Kaisa Sirén