Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Strategi och värderingar

Föregångare inom mångsidig bioekonomi

Vi planerar verksamheten och gör vårt arbete under de kommande åren så att

 
 • Vi garanterar den bästa hållbara avkastningen generation efter generation.
 • Vi förbättrar landskapens livskraft.
 • Vi visar riktningen för ansvarsfull verksamhet och hejdar utarmningen av den biologiska mångfalden på statens marker.
 • Vi handlar samstämmigt och effektivt och utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
 

Strategin uppdaterades för att motsvara nya Forststyrelsen

Forststyrelsens strategi uppdaterades 2016 Förändringarna som hade skett i Forststyrelsens omvärld, revideringen av lagen om Forststyrelsen, riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och ändringarna i statens ägarpolicy förutsatte att strategin sågs över. I regeringsprogrammet ingår mål som gäller både hela Forststyrelsen men också separat affärsfunktionerna och de offentliga förvaltningsuppgifterna, från en ökning av virkesförbrukningen till vattenskydd och global naturturism. I strategiarbetet låg vikten på kraven i den nya lagen om Forststyrelsen och verkställandet av regeringsprogrammet.

Forststyrelsen har en annorlunda strategisk ställning jämfört med privata företag. Utöver strategin styrs och fastställs Forststyrelsens verksamhet av speciallagstiftningen, ägarpolicyn på statsrådsnivå samt ministeriernas resultatstyrning. Därmed berörs innehållet i Forststyrelsens strategi av fler specialvillkor än vanligt. Strategin är därmed särskilt en riktlinje och ett verktyg för ledningen och utvecklingen.

Den nya strategin gäller perioden 2016–2020. Staten i egenskap av ägare, kunderna och intressentgrupperna har många olika förväntningar på och mål för användningen av statens marker och Forststyrelsens verksamhet. Forststyrelsen förväntas bringa inkomster till staten, verka för regional utveckling, erbjuda och främja tjänster och välmående för medborgarna, trygga den biologiska mångfalden samt till exempel vidta åtgärder för att stävja klimatförändringen. Genom att vara en föregångare inom mångsidig bioekonomi vill Forststyrelsen infria dessa förväntningar och mål.

Strategiarbetet fortsätter tillsammans med personalen. Vi genomförde en personalenkät som syftade till att utreda personalens åsikter om vad de gemensamma riktlinjerna innebär konkret i det dagliga arbetet och hurdan roll var och en har för uppfyllandet av målen. Utifrån svaren på enkäten skapas enhetliga operativa modeller på personalens workshopar. Målet är att ta fram strategiskt härledda verksamhetssätt och verktyg som stöder ledarskapet på olika nivåer i organisationen. Arbetet färdigställs våren 2017.

Vad som är viktigt för oss

Följande etiska värderingar styr vårt arbete:

Ansvarsfull förvaltning och användning av naturresurser

 • Vi använder naturresurserna på ett hållbart sätt och förutser förändringar i miljön.
 • Våra val styrs av samhällets ekologiska, sociala och ekonomiska mål.
 • Vår verksamhet grundar sig på pålitliga och mångsidiga uppgifter om naturresurserna.
 • Vi redogör för och diskuterar om våra mål och resultat.
 

Resultat

 • Vi är resultat- och tillväxtdrivna.
 • Lönsam verksamhet öppnar framtidsmöjligheter.
 • Att verksamheten är lönsam och ger resultat är en del av vårt samhällsansvar.
 

Personalens välbefinnande

 • Var och en ansvarar för välbefinnandet och säkerheten på arbetsplatsen.
 • Vi stödjer kontinuerlig inlärning och deltar alla i utvecklingen av arbetsplatsen.
 • Var och en har rätt till ett bra ledarskap och öppen respons.
 • Vi bemöter varandra rättvist.
 

Kunden i fokus

 • Vårt mål är en nöjd kund.
 • Vi tar fasta på kundernas behov och respons.
 • Vi utvecklar aktivt nya produkter och tjänster.
 

Resultat genom samarbete

 • Vi arbetar för en samstämmig Forststyrelse på samma gång som vi respekterar och drar fördel av att vi är olika.
 • Vi bildar nätverk och samverkar med våra partner.
 • Vi värdesätter kreativitet, aktivitet och öppenhet.
 • Vi stöder varandra.
 

Foto: Jari Salonen