Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Riskhantering

Forststyrelsen hanterar riskerna med hjälp av en definierad riskhanteringsprocess. Målet är att säkerställa uppnåendet av målen, fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna och kontinuiteten i verksamheten.

Förfaringssätt

Riskerna uppdelas i strategiska, operativa, ekonomiska risker och skaderisker. Forststyrelsens inställning till risktagande är återhållsam. Riskernas betydelse bedöms utifrån en kombination av hur sannolik en händelse är och hurdan effekt den skulle ha, och riskerna hanteras där de uppkommer. Cheferna för resultatenheterna och dotterbolagen ansvarar för riskhanteringen i sin enhet eller i sitt bolag. Ekonomichefen ansvarar för riskhanteringsprocessen och styrningen av riskhanteringen. Forststyrelsens riskhanteringschef ansvarar för koordineringen och utvecklingen av samt anvisningarna och rapporteringsmodellerna för riskhanteringen och för att stöda organisationens riskhantering.

Forststyrelsens styrelse fastställer riskhanteringspolitiken och bedömer reformbehovet årligen. Styrelsen får årligen en lägesöversikt om Forststyrelsens risker och deras hantering. Den verkställande direktören har helhetsansvaret för riskhanteringen.

Centrala risker

Centrala risker med tanke på uppnåendet av Forststyrelsens mål är utvecklingen av priset och åtgången på virke och fastigheter, upprätthållandet av omfattningen och kvaliteten på de markområden som är i skogsbruk på den nivå som förutsätts av målen samt balansen mellan naturtjänsternas uppgifter och finansiering.

Risker som påverkar den operativa verksamheten är därtill naturförhållandena och den osäkerhet som är förknippad med datasystem. Resultaten av utvecklingen av nya produkter och tjänster och att de bevarar sitt goda namn och rykte påverkar uppnåendet av målen. Att Forststyrelsens verksamhet värdesätts, både med hänsyn till rekreations- och skyddsarbetet och till skogsbruket, påverkar också verksamhetsförutsättningarna. Uppnåendet av målen påverkas av hur de pågående utvecklingsprojekten lyckas.

Revideringen av lagen om Forststyrelsen som trädde i kraft 2016 röjde bort mycket osäkerhet som tidigare rådde kring organisationens verksamhet. Riskhanteringen utföll i huvudsak väl under räkenskapsperioden, men den visade också på punkter som klart behöver förbättras. Dessa har bland annat att göra med upprätthållandet av personalens kompetens och säkrandet av verksamheten i ICT-miljön. Forststyrelsen utsattes också för många försök till bedrägeri.

Foto: Jari Salonen