Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Organisation och ledning

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med inriktning på produktion av tjänster i naturresursbranschen för en mångsidig kundkrets från medborgare till storföretag.

Forststyrelsens uppgifter är uppdelade på affärsverksamhet och på offentliga förvaltningsuppgifter som i huvudsak finansieras med budgetmedel. Forststyrelsens affärsverksamhet drivs av fyra dotterbolag: Metsähallitus Skogsbruk Ab, Fin Forelia Oy, Siemen Forelia Oy och MH Kivi Oy samt resultatområdet Fastighetsutveckling. Enheten Offentliga förvaltningsuppgifter består av funktionerna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster.

Forststyrelsen-koncern

Koncern


Koncernstruktur

Forststyrelsen lyder under jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. I naturskyddsärenden styrs Forststyrelsen av miljöministeriet.

Forststyrelsens förvaltning grundar sig på lagen om statens affärsverk (1185/2002) och på lagen (1378/2004) och förordningen (1380/2004) om Forststyrelsen. Dessutom regleras verksamheten av exempelvis naturvårdslagen, lagen om fiske, jaktlagen, naturnäringslagen och lagen om friluftsliv.

Affärsverket verkar enligt affärsekonomiska principer. Riksdagen godkänner årligen Forststyrelsens centrala service- och andra mål. Riksdagen beslutar samtidigt i vilken mån Forststyrelsens inkomster från markförsäljning eller mark- och vattenegendom används för införskaffande av nya naturskyddsområden. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om Forststyrelsens årliga resultatmål utifrån de mål som riksdagen satt.

De offentliga förvaltningsuppgifterna regleras i lagen och de finansieras med medel som ur statens budget. Till de offentliga förvaltningsuppgifterna används också exempelvis EU:s projektfinansiering och TE-centralernas finansiering.

Styrelsen

Statsrådet utser en styrelse för affärsverket för högst tre år. Av styrelsemedlemmarna utses en från jord- och skogsbruksministeriet, en från miljöministeriet och en från Lappland. En av styrelsens medlemmar bör representera affärsverkets personal och vara anställd hos affärsverket.

Ledningsgruppen

Den verkställande direktören assisteras i sitt ledarskap av ledningsgruppen. Medlemmar i ledningsgruppen är av verkställande direktören utsedda direktörer för affärsenheterna direktörer, direktören för offentliga förvaltningsuppgifter och koncernenheternas direktörer.

Läs mer:
› Forststyrelsens lednings- och förvaltningssystem

Foto: Kari Leo