Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Mark- och vattenegendom

Forststyrelsen vårdar och använder en tredjedel av Finland. Forststyrelsen förvaltar drygt 12 miljoner hektar statsägda mark- och vattenområden.

I april överfördes Forststyrelsens skogsbruksaffärsverksamhet till ett av staten helägt aktiebolag. Metsähallitus Skogsbruk Ab har rätt att använda de mångbruksskogar som används för skogsbruk, men äger inte skogarna.

De naturskyddsområden som ligger i statens mark- och vattenområden representerar alla finska naturtyper och är därmed livsviktiga för bevarandet av naturens mångfald, beträffande både arterna och landskapet Tillsammans med övriga områden i nätverket Natura 2000, såsom de vidsträckta ödemarksområdena i Lappland, utgör de kärnan i det ekologiska nätverket. Största delen av dessa områdens arealer bevaras i ett så naturligt tillstånd som möjligt.

Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen

Forststyrelsen har hand om 9 124 000 hektar markområden, 3 417 000 hektar vattenområden, sammanlagt 12 541 000 hektar.

Maa- ja vesialueet   Suojelualueet                 

 

Mark- och vattenegendom
                

maajavesiomaisuus           

* Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på impediment 0,1–1 m³/ha och på tvinmark mindre än 0,1 m³/ha.

Läs mer: 
› Antal skyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen och deras arealer

Foto: Kari Leo