Publikationer

Publikationer

Ansvar

Välbefinnande och utkomst

Nästan en tredjedel av omsättningen intäktsförs till staten

I enlighet med styrelsens förslag betalar Forststyrelsen vinst på 96 miljoner euro till staten. Merparten av resultatet härrörde från virkesförsäljning. Den ekonomiska välfärd som Forststyrelsen genererar fördelas på olika aktörer i samhället i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar.

Arbete för tusentals

I egenskap av stor markinnehavare och arbetsgivare har Forststyrelsen en ansvarsfull uppgift i Norra och Östra Finland, där verksamheten har betydande effekter på den regionala ekonomin. År 2016 arbetade 1 400 personer på Forststyrelsen. Av dessa arbetade nästan 90 procent utanför huvudstadsregionen.

Forststyrelsen anlitar också tjänster som tillhandahålls av privata företagare och stöder därmed entreprenörskapet särskilt på landsbygden och på små orter. Forststyrelsen köper alla avverkningsarbeten och virkestransporter samt en betydande del av skogsvårds- och skogsförbättringsarbetet som tjänster av företag inom branschen. År 2016 sysselsatte Forststyrelsens entreprenader sammanlagt ca 420 företag som tillsammans hade 2000 arbetstagare. Turismen och rekreationsanvändningen i skydds- och strövområdena sysselsatte också företagare både inom turism och underhållsverksamhet.

Rekreationsbruket viktigt för lokalekonomin

De områden som förvaltas av Forststyrelsen – nationalparker, strövområden, mångbruksskogar och vattenområden med tillhörande service, vägnät och friluftskonstruktioner – erbjuder strålande förutsättningar för fiske, jakt och utflykter. År 2016 företogs över 5,7 miljoner besök i nationalparker, strövområden och andra skyddsområden och utflyktsmål som har ett betydande rekreationsvärde. Ökningen jämfört med året innan är 7 procent, och effekten av besökarnas spendering av pengar i närområdet ökade 21 procent. Sammanlagt 138 000 st. fiske- och jakttillstånd såldes. Sammanlagt bidrog besökarna i rekreationsområdena till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på totalt 230 miljoner euro och 2 165 årsverken.

De indirekta ekonomiska konsekvenserna är omfattande. Enligt besökarundersökningarna och -beräkningarna uppskattade de som besökte nationalparkerna år 2016 hälsoeffekten av sina upplevelser till sammanlagt 281 miljoner euro.

Fastighetsaffärsverksamheten främjar livskraften i landskapen

Fastighetsförädling, markaffärer, nyttjandet av vindkraft samt sten- och grusmaterialreserver är vid sidan av skogsbruket en del av Forststyrelsens kärnverksamhet och genererar en del av resultatet.

Genom planläggningen av statens marker bildar Forststyrelsen tomter för olika ändamål, såsom strand- och bostadstomter samt fritids- och affärstomter i turistcentra. På det här sättet vill man stödja den lokala ekonomin och livskraften i glest bebodda regioner. Planläggningen på Forststyrelsen styrs av planläggningsprinciper fastställda av staten i egenskap av ägare. I dessa framhävs natur-, rekreations- och kulturvärden, allemansrätten samt samhälleliga skyldigheter i anslutning till tryggandet av rennäringen och samekulturen. År 2016 startades betydande planläggningsprojekt i Norra Finland för att utveckla turistcentrumen vid Ruka och Saariselkä.

Statens fastighetsstruktur utvecklas enligt behoven på statens markegendom och i samhället: mark förvärvas främst för försvarsmaktens behov på strategiska grunder samt för skogsbruksändamål, varvid förvärven riktas till närheten av befintliga koncentrationer av statsägd mark. Vid försäljning prioriteras små fristående skogsfastigheter som är belägna skilt från sammanhängande statsägd mark samt åkerområden och andelar i samfällda skogar. Försäljning av vattenområden är mycket sällsynt. I allmänhet säljs vattenområden bara om de är en del av en skogsfastighet som säljs. År 2016 var storleken på sålda fastigheter bara 9 hektar i genomsnitt. Inga fastighetsaffärer gällde fastigheter över 100 hektar.

Fall:
› Nationalparkernas dragningskraft och ekonomiska nytta ökade
› Skanslandet i Helsingfors blev publikfavorit redan under den första sommaren 
› Ödemarksturismen främjas av förbättrade fiskeställen
› Planläggningen stöder företagsverksamheten inom turism

Foto: Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki