Publikationer

Publikationer

Ansvar

Resultaten från den regionalekologiska planeringen kan nu läsas på webben

Forststyrelsen har uppdaterat metoderna för regionalekologisk granskning. Med hjälp av den regionalekologiska planeringen samordnas de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena i statens mark- och vattenområden. Vid planeringen beaktas naturen i vidsträckta områden som en helhet av mångbruksskogar, naturskyddsområden och specialområden för rekreationsbruk. Den första planen utarbetades enligt den nya metoden för Östra Lappland år 2015.

Under år 2016 infördes uppgifter som grundar sig på de regionalekonomiska planerna i Forststyrelsens offentliga tjänst Utflyktskarta.fi, där de publicerades i januari 2017. Till tjänsten överfördes också ett antal markanvändningsavtal som berör statens marker. Det finns separata anvisningar för områden som hör till olika markanvändningsklasser. Exempelvis avgränsas ekologiskt viktiga objekt så att de helt eller delvis faller utanför skogsbruket. I områden som reserverats för rekreation och turism, såsom strövområden, tar man fasta på objektets särdrag vid all behandling och användning.

Tjänsten innehåller också mer ingående information om kulturarvsobjekten i statens mark- och vattenområden.

Den geografiska informationen i utflyktskartan kompletteras en gång per år utifrån skogsbrukets egna utredningar och anmälningar från dem som rör sig i naturen.

Foto: Tuulikki Halla