Publikationer

Publikationer

Ansvar

Åtgärderna för att skydda saimenvikaren ger resultat

Enligt Forststyrelsens uppskattning uppgick vinterstammen av saimenvikare år 2016 till ungefär 360 individer. Antalet födda kutar var 86, vilket är mer än någonsin under den över 30-åriga uppföljningsperioden. Åren 2010 och 2011 överlevde allt fler kutar tack vare de utökade begränsningarna av nätfiske på våren, och de första saimenvikarna från dessa årskullar har nu blivit könsmogna och bidrar till nativiteten. De konstgjorda snödrivorna som skottades ihop av ett stort antal frivilligarbetare under Forststyrelsens ledning har motverkat den bodödlighet som beror på avsaknaden av naturliga drivor. Ökningen i antalet ungar särskilt under de två senaste åren visar att skyddsbesluten och -åtgärderna lyckats.

Den årliga stamtillväxten på fyra procent är ett resultat av samarbete mellan flera aktörer. Forststyrelsen har axlat ansvaret för skyddet under jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets ledning, och samarbetet mellan delägarlagen och NTM-centralen för att få till stånd avtal om begränsning av fisket har utfallit väl. Uppföljningen, vården och skyddet av stammen fortsätter genom ett omfattande samarbete i enlighet med skyddsstrategin och handlingsplanen för saimenvikaren. 

Läs mer:
› Saimenvikaren-LIFE-projektet (på finska)

Foto: Jouni Koskela