Publikationer

Publikationer

Ansvar

Samarbete för att trygga vårt vattenarv

I början av år 2016 inleddes det sjuåriga projektet Freshabit LIFE IP, vars mål är att skydda insjönaturen i Finland. Detta är det mest omfattande projekt i Finland som har finansierats av EU:s LIFE-fond. Projektet startade med en kartläggning av utgångsläget: i åtta målområden gjordes fågelräkningar och utfördes provfiske, togs vattenprov och inventerades arternas livsmiljöer. Exempelvis i Södra Savolax och Mellersta Finland inventerade Forststyrelsen undervattensnaturen och kulturarvet hela sommaren.

Inom ramen för projektet utvecklar en grupp aktörer från olika branscher nya, bestående metoder och förfaringssätt, vidgar kunskaperna om och ökar intresset för vården av insjövattnen. Detta projekt gagnar inte bara insjönaturen utan också lokala företagare, friluftsmänniskor och kommande generationer.

Projektet samordnas av Forststyrelsens Naturtjänster och 30 aktörer medverkar.

 

 

Läs mer:
› Freshabit LIFE IP-projektet

Foto: Jari Ilmonen