Publikationer

Publikationer

Ansvar

Sjöar och hav

Forststyrelsen förvaltar över tre miljoner hektar vattenområden. Vi drar fördel av vår expertis för att såväl insjöarna som Östersjön ska må bättre och fortsättningsvis ge möjligheter till såväl utkomst som oförglömlig rekreation.

Inlandsvattnens status förbättras

En del av livsmiljöerna i vattnen har blivit ensidigare och eutrofierats till följd av mänsklig verksamhet. Forststyrelsen förbättrar statusen i inlandsvattnen både genom bra förhandsplanering av skogsbruksåtgärderna och genom att iståndsätta livsmiljöer för vattenorganismerna. Inom ramen för projektet Freshabit LIFE IP förbättrar Forststyrelsen vattennaturens mångfald i samarbete med ett stort antal aktörer.

I EU-projektet Interreg Wambaf deltar Forststyrelsen i utvecklingen av vattenvården inom skogsbruket i Östersjöländerna. År 2016 planerades ett modellområde vid Vengasoja i Pudasjärvi. Det kommer att tas i bruk år 2017. Vid Vengasoja kommer man att visa och testa hur effekterna för vattendragen av olika skogsbruksåtgärder, såsom iståndsättningsdikning och markberedning efter skogsförnyelse, kan minskas till exempel med skyddszoner.

Skogsbruk Ab utbildade tjänstemännen i planering på tillrinningsområdesnivå som en del av miljömålen för vattenvården år 2016 och Forststyrelsens Östersjöåtagande. Vattendragen får sitt vatten från tillrinningsområden. När skogsbruksåtgärderna planeras med beaktande av hela tillrinningsområdet är det enklast att kontrollera belastningen av mänsklig verksamhet och därigenom minska olägenheterna för vattensystemet. Belastningen av Metsähallitus Skogsbruk Ab:s verksamhet på vattendragen var måttlig år 2016 och trenden är sjunkande.

Den nya karttjänsten VELMU stöder värnandet om havsnaturens mångfald

Forststyrelsen är med i det riksomfattande programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU). I programmet medverkar ett stort antal aktörer. I januari 2016 öppnades en för allmänheten öppen karttjänst med resultaten från kartläggningar som hade pågått i över tio år. På sommaren fortsatte Forststyrelsens marinbiologer kartläggningarna i Skärgårdshavet, Bottenhavet och Finska viken.

I enlighet med den förbindelse som ingåtts med stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG) skapar Forststyrelsen utifrån VELMU-inventeringarna kartor över de områden som människorna använder flitigt och där eventuella tryck på den marina naturen därför är som störst. Med hjälp av kartmaterialet är det lättare att planera en hållbar användning av havsområdena och skyddet av mångfalden. Kartorna publiceras under Finlands 100-årsjubileumsår 2017.

Skydds- och iståndsättningsåtgärder hjälper saimenvikare och fiskar

Saimenvikaren hör till de mest utrotningshotade sälarna i världen och har klassificerats som en art som kräver särskilt skydd. I början av 2000-talet uppgick beståndet till ca 260 individer, men har tack vare skyddsåtgärder ökat till ca 36–0 individer idag. Största delen av ungarna föds i Forststyrelsens områden.

Vid vården av fiskevattnen har Forststyrelsen som ett centralt strategiskt mål att stärka och bevara de naturliga och inhemska bestånden av fisk och kräftor. Alla åtgärder siktar på att fiskevattnen i framtiden ska erbjuda allt bättre fortplantningsmiljöer för fiskarterna och -bestånden, och garantera fiskemöjligheter för fiskare. I syfte att främja fiskevården och fritidsfisket startade Forststyrelsen år 2016 projekt som till exempel handlar om att röja vandringshinder och ta fram modellobjekt för hållbart fiske.

Fall:
› Projektet Freshabit-LIFE – samarbete för att trygga vårt vattenarv 
› Åtgärderna för att skydda saimenvikaren ger resultat 
› Fiskeställena utvecklades för att främja ödemarksturismen

Läs mer:
› Resultaten från inventeringen av den marina undervattensmiljön i karttjänsten VELMU
› Vårdav vattenområdena

Foto: Jari Ilmonen