Publikationer

Publikationer

Ansvar

Kulturarvsobjekten beaktas i det dagliga arbetet

Att kulturarvet bevaras i de mångbruksskogar där skogsbruk idkas har säkerställts med hjälp av en inventering av kulturarvet som genomfördes under perioden 2010–2015. Forststyrelsen har genom ett eget beslut skyddat samtliga 10 000 kulturarvsobjekt som återfanns vid inventeringen. Därtill har fasta fornlämningar, såsom gravrösen från förhistorisk tid och tjärdalar från historisk tid, skyddats med stöd av lagen om fornminnen.

Uppgifter om objekten har registrerats i Forststyrelsens system för geografisk information. Uppgifterna kompletteras fortlöpande i samband med normal skogsbruksplanering och Forststyrelsens planerare har tillgång till dem redan vid planeringen av skogsvårdsarbeten och avverkning.

Ett befintligt kulturarvsobjekt är vanligtvis inte ett hinder för skogsbruk, så länge man inte skadar eller förstör objektet. Vården av objektet kan till och med förutsätta trädfällning, eftersom trädens rötter kan skada konstruktionerna i objektet. Jättekyrkan från stenåldern i Linnamaa i Limingo är ett av de fornlämningsobjekt som vårdades år 2016. Träd som växte ovanpå jättekyrkans stenkonstruktioner avlägsnades och kvist- och kronveden rensades bort. En del av arbetet utfördes med motorsåg. På det sättet ville man säkerställa att skogsmaskiner inte skadar fornlämningsobjektet.

Experter på kulturarv har gett Forststyrelsen erkännande för arbetet med vården av kulturarvet i skogarna. Museiverket föreslog att inventeringsprojektet beviljas Europas högsta kulturarvspris, Europa Nostra.

Foto: Pekka T. Keränen