Publikationer

Publikationer

Ansvar

Kulturarvet

En av Forststyrelsens uppgift är att värna om kulturarvet på statens mark- och vattenområden. I den här uppgiften verkställer Forststyrelsen statens fastighetsstrategi från år 2010 och kulturmiljöstrategin från år 2014.


Forststyrelsen förvaltar nästan 400 skyddade byggnader och över 6 000 fornlämningar. Utöver dem värnar vi om tusentals viktiga kulturarvsobjekt från nationallandskap till kulturmiljöer, från slottsruiner till konstruktioner som förknippas med skogsbrukets historia. Det förgångna intresserar människorna och år 2016 gjordes över 830 000 besök till Forststyrelsens historiska utflyktsmål.

Forststyrelsen tryggar förutsättningarna för samekulturen i samernas hembygdsområde i samarbete med regionala aktörer. I mångbruksskogarna finns det utöver objekt som skyddas i lagen tusentals andra värdefulla kulturarvsobjekt som Forststyrelsen har beslutat att skydda genom egna beslut. I havsområdena är värnandet om skärgårdskulturen en viktig del av Forststyrelsens verksamhet. Exempelvis för Kvarkens världsarvsområde, som firade 10-årsjubileum år 2016, har mångsidiga turism- och utflyktstjänster utvecklats under årens lopp i samarbete med lokala aktörer.

Att värna om den kulturhistoriska fastighetsförmögenheten blev en ny lagstadgad uppgift för naturtjänsterna i och med den nya lagen om Forststyrelsen (234/2016). Naturtjänsterna värnar om värdefulla landskap, byggnadsarvet och arkeologiska objekt så att de förmedlar informationen om ett ansvarsfullt och planenligt ägarskap.

Bevarandet av kulturarvet säkerställs genom planering och utbildning

Forststyrelsen har under miljöministeriets ledning hand om de vårdbiotoper som finns inom skyddsområden i enlighet med skötsel- och användningsplanerna. Vidare har Forststyrelsen hand om byggnaderna och fornlämningsområdena i samarbete med museimyndigheterna. Innan vård- och iståndsättningsåtgärder vidtas görs en inventering av kulturarvet.

När det gäller mångbruksskogar där man idkar skogsbruk tar man också fasta på bevarandet av kulturarvet för kommande generationer. Anvisningar om detta har sammanställts tillsammans med museiverket och andra aktörer och även inkluderats i Forststyrelsens miljöguide. I enlighet med miljömålen för år 2016 fick skogsbrukspersonalen vid fyra tillfällen utbildning i hur man identifierar kulturarvsobjekt och hur de ska beaktas vid skogsbruksåtgärderna. På kurserna deltog ca 80 tjänstemän.

Fall:
› Kulturarvsobjekten beaktas i det dagliga arbetet
› Slottsruiner återupplivades

Läs mer:
› Kulturarvet som förvaltas av Forststyrelsen
› Kvarkens världsarv

Foto: Kari Leo