Publikationer

Publikationer

Ansvar

Bra skick på artskyddet i mångbruksskogarna

År 2016 gjordes en genomgång av förekomsterna av arter som kräver omedelbara åtgärder. Detta gjordes med hjälp av kartgranskningar och en del objekt inspekterades också i terrängen. Granskningen omfattade alla förekomster av arter som enligt miljöförvaltningens register kräver omedelbara åtgärder.

Miljöförvaltningen uppskattar att 569 arter i Finland kräver omedelbara åtgärder. Största delen av arterna är ryggradslösa djur, mossar och lavar, men bland arterna finns även saimenvikare, fjällräv, kungsörn, nipsippa och svartfläckig blåvinge. Flygekorren hör inte till de arter som kräver omedelbara åtgärder.

I mångbruksskogarna är läget bra i de flesta livsmiljöer som rymmer dessa arter. Största delen av artförekomsterna har redan tryggats: de finns antingen på naturobjekt som skyddats genom Forststyrelsens eget beslut eller i områden där man av någon annan anledning inte idkar skogsbruk, såsom på trädfattiga myrar.

Det finns emellertid objekt som behöver vårdas eller restaureras för att livsbetingelserna ska vara fortsatt gynnsamma för artbeståndet. I Lappland har två myrar restaurerats så att man avlägsnat träd och täppt till diken. I Södra Finland kommer man under de närmaste åren att vårda solexponerade livsmiljöer så att arter som är beroende av ljus och värme ska klara sig bättre.

Läs mer:
› Arter och naturtyper

Foto: Martti Rikkonen