Publikationer

Publikationer

Ansvar

Hållbart ur skogen

Forststyrelsen förvaltar statens ekonomiskogar som mångbruksskogar där man genomför och samordnar olika mål. Mångbruksskogarna har certifierats enligt PEFC-systemet. Certifieringen grundar sig på ett förfarande som man kommit överens om i nationellt och internationellt samarbete samt på extern, oavhängig och regelbunden övervakning. Certifikatet är ett tecken på att statens träråvara härstammar från mångbruksskogar som skötts på ett hållbart sätt. Inspecta Sertifiointi Oy granskar Forststyrelsens PEFC-skogscertifiering och uppföljningen av ursprunget enligt PECF samt miljösystemet ISO 14001.

Av mångbruksskogarna ligger 90 procent i Östra och Norra Finland. Som ett resultat av god skogsvård har träreserven i mångbruksskogarna ökat med över 50 miljoner m3 på 10 år och uppgår nu till 308 miljoner m3.

Förutom skogsbruket är områdena viktiga för den biologiska mångfalden, rekreationsbruket, rennäringen, samekulturen och sysselsättningen. År 2016 satsade Forststyrelsen 56 miljoner euro på att värna om och främja dessa för samhället viktiga funktioner.

 

Forststyrelsens allmänna samhälleliga förpliktelser

Om Forststyrelsens allmänna samhälleliga förpliktelser föreskrivs i lagen om Forststyrelsen (234/2016). Enligt lagen ska Forststyrelsen i tillräcklig grad beakta skyddet och en ändamålsenlig ökning av den biologiska mångfalden tillsammans med de övriga målen för vården, användningen och skyddet av skogar, havet och andra naturresurser. Forststyrelsen ska dessutom beakta de krav som användningen av naturen för rekreation och främjandet av sysselsättningen ställer.

Vidare ska vården, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995) samordnas så att förutsättningarna för utövande av samekulturen tryggas, och inom renskötselområdet enligt renskötsellagen så att de förpliktelser som föreskrivs i renskötsellagen uppfylls.

Kvalitativa indikatorer används för att beskriva nyttan av de allmänna samhälleliga förpliktelserna. I rapporteringen följer man upp utvecklingen av de strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden, såsom mängden död ved och grova aspar, samt rekreationsbruket.

På statens marker är mängden död ved större än i privatskogar

Av skogens strukturella drag är i synnerhet mängden död ved viktig för tryggandet av mångfalden. Ungefär en fjärdedel av artbeståndet i Finlands skogar, ca 4 000 arter, är direkt eller indirekt beroende av död ved.

Skogsbruk Ab:s mångbruksskogar har begränsade förutsättningar att producera fördelar för mångfalden eftersom markerna i huvudsak är belägna i norr, de är kargare än genomsnittet och de beträffande mångfalden mest representativa områdena redan har inrättats som skyddsområden. De ekologiskt sett viktigaste objekten i mångbruksskogarna, såsom lundar och kärr, har uteslutits från skogsbruket eller behandlas varsamt så att naturvärdena bevaras. I dessa områden är mängden död ved större än i sedvanliga mångbruksskogar och utvecklingen förefaller gynnsam med hänsyn till arterna som behöver död ved.

Därtill sparas naturvårdsträd vid avverkningsobjekt. De är i huvudsak levande träd som så småningom på naturlig väg börjar murkna. Träd som har dött på naturlig väg före avverkningen och som ännu står upp är också värdefulla som naturvårdsträd.

Mängden död ved, Södra Finland

Mängden död ved, Österbotten-Kajanaland

Mängden död ved, Lappland

Grova aspar förekommer särskilt på ekologiskt viktiga objekt

Aspen har en viktig roll för skyddet av skogsnaturens mångfald. Den erbjuder en livsmiljö för flera notade insekter, svampar, mossor och lavar.

Det finns relativt mycket aspar i de ekologiskt viktiga mångfaldsobjekten i mångbruksskogarna. I sedvanliga flerbruksskogar är förekomsten av asp mindre än genomsnittet bland annat av den anledningen att statens marker är belägna i områden som är kargare än genomsnittet. I Lappland förekommer aspar särskilt just på mångfaldsobjekten i mångbruksskogarna.

Mängden grova aspar, Södra Finland

Mängden grova aspar, Österbotten-Kajanaland

Mängden grova aspar, Södra Finland Lappland

Varje besök i mångbruksskogarna ger 200 euro i rekreationsnytta

Förutom skydds- och utflyktsområdena ger även mångbruksskogarna mångsidiga fördelar när de används för rekreation. Storleken på denna nytta bedömdes avseende vägnätet i mångbruksskogarna med hjälp av utredningar om användningen som gjordes åren 2014–2015. Exempelvis i Kajanaland besöktes mångbruksskogarna 500 000 gånger under året. Det innebär att varje hektar mångbruksskog i Kajanaland besöktes av en person i snitt.

De vägar som byggts för skogsbruket används till 85 procent för rekreation. Vägnätet gör det möjligt att ta sig till mångbruksskogarna i rekreationssyfte, såsom för att jaga, plocka bär, fiska och rasta hundar. Förbättrad fysisk kondition är den viktigaste av alla effekter för hälsan och välbefinnandet, men också ökningen i det psykiska och sociala välbefinnandet är betydande. De intervjuade uppgav att ökningen i deras välbefinnande motsvarade 200 euro per besök i en mångbruksskog.

Målen för miljömålen inom skogsbruket uppnåddes väl

År 2016 såldes 6 miljoner kubikmeter virke ur mångbruksskogarna. Avverkningen omfattade 2,5 procent av mångbruksskogarnas areal. Över 58 procent av alla avverkningar var beståndsvårdande avverkningar där skogbeklädnaden bevarades. Denna andel ökade med 5 procent jämfört med året innan.

Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket ställer upp tydliga miljökrav på skogsbruksidkandet och en kontinuerlig förbättring på skogsbrukets kvalitet. Kravuppfyllelsen utvärderas vid en årlig uppföljning.

När det gäller avverkningen följer vi upp hur naturobjektens särdrag och artförekomsterna bevaras vid förnyelseavverkning. År 2016 utföll väl: på förnyelsearealer bevarades naturobjektens särdrag antingen helt eller nästan helt på 98,6 procent av objektens areal (2015: 95 procent).

De naturvårdsträd som lämnas kvar spelar en viktig roll för många arter som är beroende av död ved. Enligt uppföljningen lämnades i medeltal 11,7 värdefulla naturvårdsträd kvar per hektar förnyelseavverkad skog år 2016, vilket är förenligt med målnivån i Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket. Antalet naturvårdsträd enligt kraven i skogscertifieringen (10 st./ha) var 21 per hektar, eller klart fler än vad som krävs i certifieringen.

Vid mångfalds-, rekreations- och landskapsobjekt gjordes specialavverkningar som syftade till att trygga skogsbeklädnaden och bevarandet av landskapsvyerna. Specialavverkningarna utgjorde 6,4 procent av alla avverkningar (2015: 6 procent).

Case:
› Bra skick på artskyddet i mångbruksskogarna

Foto: Jari Salonen