Publikationer

Publikationer

Ansvar

Energived och vindkraft

Klenvirke och grot tas till vara för värmeproduktion

Grot som uppkommer som biprodukt vid avverkning i Forststyrelsens mångbruksskogar och virke som inte duger för vidareförädling tillvaratas för förnybar energi. I Lappland användes även virke som togs ut vid förstagallringen i unga skogar som energived, eftersom det annars skulle ha gått till spillo.

Forststyrelsen levererade ca 506 GWh energived för värmeproduktion i kraftverk både i stora städer och inom industrin. Slalomcentren i Ylläs och Levi värmdes också delvis med förnybar energi från statens marker.

Aktiv vindkraftsutveckling

Metsähallitus Fastighetsutveckling deltar aktivt i utvecklandet av vindkraftsprojekt: söker lämpliga platser, gör områdesreservationer och arrenderar mark till vindkraftsentreprenörer genom upphandlingsförfarande.

På statsägda marker planläggs vindkraftsobjekt till större vindkraftsparker. På det sättet blir det förmånligare att bygga och underhålla vägar och övrig infrastruktur jämfört med små grupper av vindkraftverk.

Forststyrelsens stora markegendom gör det också möjligt att planera vindkraftsområden så att olägenheterna för bosättningen, naturen och omgivningen kan minimeras. Projekt för vindkraftsbygge var på gång i Brahestad, Suomussalmi och Hyrynsalmi. Vindkraftsparker var under planering i Pudasjärvi, Kurikka, Karstula, Pyhäntä, Kajana och Vieremä.

Forststyrelsen deltog inte själv i byggandet eller produceringen av vindkraft. Till Forststyrelsens verksamhet hör emellertid att övervaka att vindkraftsaktörerna handlar i enlighet med de kriterier för hållbar utveckling som Forststyrelsen har fastställt.

Foto: Jari Salonen