Publikationer

Publikationer

Ansvar

Dämpandet av klimatförändringen

Värdefull kolbindare från skogen blir produkt

Skogarna har en stor betydelse för stävjandet av klimatförändringen. Eftersom träden binder kol i fotosyntesen fungerar skogarna som kolsvalg.

Kollagret i Forststyrelsens skogar har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Särskilt trädbeståndet har tagit upp mer kol, men även jordmånen i momarker har i regel svalt kol. Utsläppen i jordmånen från dikade organiska myrar har minskat. Trädbeståndet har producerat mer skogsförna, vilket har fungerat som ett kolsvalg.

Till skillnad från fossila naturresurser är trä ett ekologiskt, förnybart och hälsosamt material. Träets kolbindningsförmåga kvarstår i produkter som tillverkats av trä. Ju längre träprodukten används, desto längre fungerar den som ett lager för kolmolekyler.

Användning av förnybar energi främjas

Förutom kolbindningen är det viktigt att minska utsläppen av växthusgaser. Forststyrelsen har som mål att öka produktionen av förnybar energi på statens marker och därigenom främja uppnåendet av de energi- och klimatmål som har fastställts i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och av EU.

Grot som uppkommer som biprodukt vid avverkning i Forststyrelsens mångbruksskogar virke som inte duger för vidareförädling tillvaratas för förnybar energi. Forststyrelsen medverkar aktivt i utvecklingen av vindkraftsprojekt. Vid virkestransporterna kan större lass köras i taget med stora jättelångtradare, vilket minskar antalet körningar och bränsleförbrukningen. I Forststyrelsens nya huvudkontor strävade man redan i planeringsskedet efter att främja användningen av återvinnbart material. I Koli nationalpark togs de första stegen mot jordvärme som ersätter oljeuppvärmning.

Fall:
› Med jättelångtradare åker virket mer klimatvänligt
› Energived och vindkraft

Foto: Jari Salonen