Publikationer

Publikationer

Ansvar

Frivilligarbete räddade saimenvikarnas bobygge

Vintern 2016 skovlades snöhögar ihop för tredje året i rad för att förbättra förutsättningarna för saimenvikaren att bygga bo och fortplanta sig trots bristen på snö. Hur bra fortplantningen lyckas beror på snö- och istäcket, eftersom saimenvikaren bygger bo i snödrivor som uppkommit på strandisarna. Boet skyddar ungen även från kyla och rovdjur och är en lugn plats för modern att dia.

Under milda vintrar uppkommer emellertid inte tillräckligt stora snödrivor för bobygge. Metoden med konstgjorda snödrivor, som utvecklats av Östra Finlands universitet, är således en viktig skyddsåtgärd vid värnandet om beståndet av saimenvikare.

Snöläget vid Saimen var omväxlande i januari 2016. Rätt så stora drivor hade bildats på stränderna av holmarna och skären i de stora fjärdarna, men i småskaligare vattenområden fanns det inga snödrivor alls. 174 personer, av vilka 147 var frivilliga, skottade ihop de snödrivorna. Inalles 211 drivor byggdes på olika håll i Saimen och arbetet pågick i nästan två veckor.

Forststyrelsen samordnade arbetet och Östra Finlands universitet samt WWF Finland medverkade med betydande insatser. Även personalen vid de lokala NTM-centralerna deltog i arbetet.

Enligt boräkningen som gjordes på våren föddes ungefär hälften av de observerade 86 kutarna i bon i konstgjorda drivor och ungdödligheten var lika låg som under snörika vintrar. Konstgjorda snödrivor är en effektiv metod för att förbättra möjligheterna för saimenvikarens ungar att överleva. Ett fungerande nätverk av lokala frivilliga är en förutsättning för att arbetet ska lyckas.

Läs mer:
› Åtgärderna för att skydda saimenvikaren ger resultat 

Foto: Mervi Kunnasranta, UEF