Publikationer

Publikationer

Ansvar

Naturresursplanering är en lagsport

År 2016 startade Forststyrelsen beredningen av naturresursplaneringen för Södra Finland. Planeringsområdet omfattar 16 landskap. Av detta område äger staten och förvaltar Forststyrelsen ungefär 1 miljon hektar mark och 2 miljoner hektar vatten.

Planeringen görs tillsammans med tre samarbetsgrupper. I samarbetsgrupperna för Östra Finland, Västra Finland och havsområdet sitter nästan 60 representanter för viktiga lokala organisationer, såsom landskapsförbund, kommuner, läroanstalter och företag samt företrädare för medborgarorganisationer såsom yrkesfiskare och naturskyddsföreningar.

På de workshopar som samarbetsgrupperna har hållit har man lagt fram önskemål om att Forststyrelsen ska ge olika former av ekonomisk nytta och idka en verksamhet som främjar sysselsättning, friluftsliv, fiske och jakt. Skogens effekter för hälsan har lyfts fram på bred front.

– Vid planeringen kartläggs och samordnas olika mål så att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten i regionerna tryggas, berättar regiondirektör Markku Vainio från Forststyrelsen, som är ordförande för naturresursprojektets styrgrupp.

Affärsverksamhetsdirektör Mikko Hautsaari som ansvarar för turism- och restaurangfunktionerna inom andelslaget Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) säger att samarbetet är av största vikt.

– Forststyrelsen är en viktig samarbetspartner enbart på grund av hotellverksamheten i Koli. Planeringsprocessen är ett nyckelverktyg som gör att vi kan förutse det som kommer och ta fram nya operativa modeller exempelvis med hänsyn till regionens livskraft.

– Forststyrelsen är just ny en mycket intressant organisation och en viktig intressentgrupp för många aktörer. Planeringsprocessen är ett utmärkt forum för dialog och växelverkan, sammanfattar Naturresursinstitutets generaldirektör Mari Walls, som är ordförande i samarbetsgruppen för havsområdet.

Planen blir klar i maj och styr användningen av de statsägda markerna och vattnen i Södra Finland åren 2017–2022.

Läs mer:
› Naturresursplaneringen i Södra Finland

Foto: Jari Salonen